Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кады ажылдажылганың дугуржулгазы чардынган

 Кады ажылдажылганың дугуржулгазы чардынган 19.02.2013
Февраль 16-да Тываның Чазааның Бажыңынга Тываның Баштыңы Ш.Кара-оол биле «Тываның энергетика үлетпүрүнүң корпорациязы» КХН-ниң чиңгине директору Р.Байсаров Тываның энергетика болгаш чылыг инфраструктуразын хөгжүдер адырынга кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган.

Кады ажылдажылганың дугуржулгазында кол черни Тываның девискээринге чылыдылга-энергетика комплекизиниң хөгжүлдезинге чугула черни ээлээр ЧЭТ-ти тудары база хөмүр-даш уургайын тудуп эгелээри көрдүнген. Ол дээрге бюджеттен дашкаар дөстерниң күсели-биле республика девискээринге 135 мегаваттан болгаш 300 Гкалорийден эвээш эвес чылыг энергиязын тударының дугайында болуп турар. Чылыдылга электри станциязын Кызыл хоорайны долгандыр, тус черниң хөмүр-дажының баазазынга тудар дугайында саналды республика Баштыңы Шолбан Кара-оол мурнунда-ла тургузуп келген, ол ам херек кырында боттаныры ол. Бо төлевилелдиң күүселдези дээрге Тывага энергияның чедишпес чоруун кызырар, ооң инвестицияга сонуургалын аажок бедидер, республика найысылалын болгаш ооң чоогунда девискээрлерни дүрген сайзырадырынга эргежок чугула байдалдарны тургузар.

Чардынган дугуржулга езугаар «Тываның энергетика үлетпүрүнүң корпорациязы» КХН бюджеттен дашкаар инвестицияларны хаара тудар, республика болгаш тус чер бюджеттеринге үндүрүглерни чогуур үезинде төлээрин хандырар, ажылдаар олуттарны немей тургузуп тургаш, чонну ажылга хаара тударын экижидер хүлээлгени бодунга алган. Ол дугуржулганың боттаныышкыны-биле чүгле чылыдылга-энергетика төвүн эвес, орук тудуун чаартыры дээн ышкаш, өске-даа чугула ажылдар чоруттунар.

А Тыва Республиканың Чазаа тус черниң кадрларын белеткээринге «Тываның энергетика үлетпүрүнүң корпорациязы» КХН-ге идиг бээр. Бюджеттен дашкаар инвестицияларны хаара тударынга деткимче көргүзерин, черниң хөлезилел ставказын чавызадырын болгаш өске-даа чүүлдерни хүлээнип ап турар.

Ол дугуржулга ат салган хүнден күштүг болуп кирер болгаш төлевилелдиң күүселдезиниң үезинде күштүг болуп ажылдаар.

— Турум болгаш үр хуусаалыг үндезинге талаларның чарган дугуржулгазы аңаа ат салганнарның аразынга ийи талалыг харылзааларны сайзырадырынга идиг бээри чугаажок. Республикага чугула айтырыгны шиитпирлээринге база бир базымны кылганывыс ол. Чаа үнген 21 чүс чылда чырык, чылыг чедишпес деп чүве турбас ужурлуг. Ону ТЭҮК кончуг эки билип, боттарының ажылын шуудадып эгелээри-биле ук төлевилелдерни мурнады эгелээри ол. Красноярск хоорайга Х экономиктиг шуулган үезинде дөрт талалыг дугуржулгага атты салганывыстан кады ажылдажылга эгелээн — деп, ат салыышкын езулалының соонда Шолбан Кара-оол массалыг информация чепсектериниң журналистеринге дыңнаткан.

Бистиң корр.
Алдын-Херел АПЫКААНЫҢ тырттырган чуруу.

Возврат к списку