Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Октябрь 1 — Бүгү-делегейниң улуг назылыглар хүнү

Октябрь 1 — Бүгү-делегейниң улуг назылыглар хүнү 02.10.2014

Байыр чедириишкини

Тываның хүндүлүг хоочуннары болгаш пенсионерлери!

Улуг назы-харлыг кижилерниң хүнү-биле сагыш-сеткилдиң ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер. Октябрь 1-де демдеглеп турар байырлал – салгалдарның аразында харылзааларның, үениң төнчү чогунуң, кижи төрелгетенниң чуртталгазының уламчызының демдээ. Бистиң чуртувусту, республиканы, бистиң хоорай, суурларывысты боттарының маадырлыг чоруу болгаш күш-ажылы-биле тудуп каан кижилерни бөгүн байырлап турар бис.

Хөй төөгүлүг болуушкуннарның херечилери силер, бүгү чурт-биле кады бергелерни шыдажып эртип, бистиң Төрээн чуртувустуң болгаш эргим республикавыстың сайзыралынга бодуңарның бүгү күжүңерни киирген силер. Бөгүн база амыдырал-чуртталгадан хоорулчак эвес силер. Силерниң хөй кезииңер ажылдаарын уламчылап, хөй-ниити организацияларның ажыл-херектеринге, аныяктарның патриотчу кижизидилгезинге идепкейлиг киржип, чогаадыкчы чорукка хандыкшып чоруурлар.

Силерниң эрес-маадырлыг күш-ажылыңар дээш силерниң мурнуңарга өрелиг бис. Хоочуннарга болгаш Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилеринге өөрүп четтиргенивистиң чылыг сөстерин сөглеп тур бис. Силер дыка хөй бергелерни ажып эрткен силер. Төрээн чуртуңар дээш тулчуп, Тиилелге дээш тылга ажылдап, улус ажыл-агыйын катап тургузуп турган силер.

Улуг назы-харлыг кижилерге кичээнгей, бүгү талазы-биле моральдыг болгаш материалдыг деткимче, хоочуннарның чуртталгазының деңнелин болгаш шынарын бедидери – республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының кол угланыышкыннарының бирээзи. Улуг назы-харлыг кижилерге социал дуза чылдан чылче күштелип, социал ачы-дуза албан черлериниң материал-техниктиг баазазы быжыгып, медицина болгаш санатор-курорт хандырылганың хемчээли улгадып турар. Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилерин болгаш инвалидтерин чуртталга оран-савазы-биле хандырар сорулга республикада херек кырында барык шиитпирлеттинген. Социал хандырылганың албан черлериниң материал-техниктиг баазазын быжыглаарының болгаш ажылдавайн турар пенсионерлерге материалдыг дузаны чедирериниң социал программазын Тываның Чазаа чылдың-на хүлээп ап келген. Бо чылдың хемчеглерин акшаландырарынга 8,6 миллион рубльди үндүрген. Ол дээрге, эрткен чылга деңнээрге, 1,8 катап хөй.

Республиканы болгаш ооң найысылалын ажыл-ижи-биле туткан улуг салгалдың кижилеринче Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылында онза кичээнгейни угландырган. Төрээн чериниң сайзыралынга төлептиг үлүүн киирген хоочуннар, бистиң хоорайларывыстың болгаш суурларывыстың бөгүнгү овур-хевиринге салдарлыг болган хөй төөгүлүг болуушкуннарның херечилери болгаш киржикчилери юбилейниң шупту байырлыг болуушкуннарының эң хүндүлүг аалчылары болганнар. Оларның хөй кезии Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылының болгаш Кызылды үндезилээниниң 100 чылының юбилейлиг тураскаалдыг медальдар-биле шаңнатканнар. Бистиң ат-алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус, Россияның Маадыры Сергей Шойгу хоочуннар-биле ужуражыышкын үезинде оларга белекти – «Тыва – фронтуга» деп бодунуң номун тывыскан. Ооң чөпшээрээни-биле «Урянхай. Тыва дептер» деп чеди томнуг дептерни республиканың Чазаа база катап парлап үндүрген, ону республиканың ат-алдарлыг хөй кижилеринге белекке берген.

Хүндүлүг хоочуннар! Мерген угаанның, онзагай билиглерниң болгаш чуртталганың арга-дуржулгазының дөзү бооп артар силер. Силерни магадап, силерге чоргаарланыр-дыр бис. Бистиң аравыста чорууруңар дээш улуу-биле өөрүп четтирдивис! Быжыг кадыкшылды, сагыш-сеткилиңерге оожургалды, чиик-сергек болуруңарны, аас-кежикти, амыр-чаагайны болгаш омакшылдыг улуг назынны күзедивис. Силерниң оран-бажыңнарыңарга байыр-найыр үзүлбейн, төрээн болгаш чоок кижилериңерниң ынакшылы база кичээнгейи силерни кезээде чылдып чоруур болзун!

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш.Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К.Даваа.


Возврат к списку