Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2014 чылдың ноябрь 20-де Бүгү-россияның уругларга эрге-хоойлу дузазының хүнү

2014 чылдың ноябрь 20-де Бүгү-россияның уругларга эрге-хоойлу дузазының хүнү 20.11.2014

2011 чылдың ноябрь 21-де «Россия Федерациязынга халас юридиктиг дуза дугайында» №324-ФХ Федералдыг хоойлуну күүседири-биле 2013 чылдың сентябрь 25-те Чазак комиссиязының хуралынга Россия Федерациязының субъектилеринге Бүгү-россияның уругларга эрге-хоойлу камгалалының хүнүн чыл санында ноябрь 20-де демдеглээриниң дугайында шиитпирни хүлээп алган. Бо чылын бистиң чуртувуска Бүгү-россияның уругларга эрге-хоойлу камгалалының хүнүн ийи дугаар демдеглеп турар.

Тыва Республикага 2014 чылдың ноябрь 20-де ниити өөредилге албан черлеринде уругларга эрге-хоойлу талазы-биле тайылбыр кылырының талазы-биле хемчеглер болур.

Ол хемчеглерниң кол-кол бөлүктеринге хамааржыр чүүлдер: өскүс чаштар, ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар, а ол ышкаш оларның хоойлу езугаар төлээлери, бир эвес олар өг-бүлеге уругну хүлээп алырының талазы-биле халас юридиктиг дуза дилеп келген болза, ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругну бодунуң өг-бүлезинге азырап алырын күзээннер, инвалид уруглар болгаш оларның ада-иелери.

2012 чылдың 05.25-те Россия Федерациязының Президентизиниң №742 Чарлыын езугаар үстүнде адаттынган Чарлыкты күүседириниң талазы-биле ажылды башкарарын хамаатыларга юридиктиг дузаны халас чедирерин хандырар талазы-биле күүсекчи эрге-чагырганың органы — Россия Федерациязының Юстиция яамызынга дааскан.

Россияның Юстиция яамызының девискээр орган­нары бо хемчегни чер-черлерде эрттирериниң башка­рыкчылары болган. Ол яамының Тыва Республика талазы-биле эргелели Бүгү-россияның уругларга эрге-хоойлу дузазын чедирериниң хүнүн эрттирериниң планын бадылаан.

Планнаттынган хемчеглерде Кызыл хоорайның ниити билиг ортумак школаларынга, Кызылдың «Аныяк» өөредилге төвүнге, республиканың кадет школа-интернадынга, дүлей уругларның тускай (коррекциялыг) өөредилге албан черинге, республикада өскүс уругларның болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларның школа-интернадынга, муниципалдыг ниити-өөредилге албан черлеринге эрге-хоойлу талазы-биле тайылбыр кылыры көрдүнген.

Уругларга эрге-хоойлу тайылбырын айыттынган өөредилге албан черлеринге 2014 чылдың ноябрь 1-ден 2014 чылдың ноябрь 20-ге чедир чорудар. Эрттирер үези 9.00 шактан 16.00 шакка чедир.

Уругларга эрге-хоойлу талазы-биле дуза чедиреринге Тыва Республикада Уругнуң эргелериниң талазы-биле төлээниң аппарады,ТР талазы-биле ИХЯ, Россияның Суд приставтарының федералдыг албанының ТР-де эргелели, Россияның Шииткел күүселдезиниң федералдыг албанының ТР-де эргелели, Россияның Миграция албанының ТР-де килдизи, өөредилге органнары, нотариус болгаш болчукчулар ниитилежилгелери, «Россияның Юристер ассоциациязы» хөй-ниити организациязының регион салбырының аныяк юристер чөвүлели, социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас органи­за­циялар киржирлер. Оон аңгыда айтырыгларны 8-800-2000-122 деп бүзүрел телефонун дамчыштыр база салып болур.

Тыва Республиканың кожууннар чагырга­ларынга «Ажык эжиктер хүнүнде» тайылбыр бээрин болгаш хамаатылар хүлээп алырын назы четпээннер болгаш оларның эргелерин камгалаар херектери та­лазы-биле комиссияларның харыысалгалыг секре­тарьлары, азырал болгаш хайгаарал органнары, ТР-де ХБАБ органнары, Россияның Миграция албанының ТР-де килдизиниң кожууннарда девискээр пунктулары, болчукчулар болгаш нотариустар боттандырар.

Оон аңгыда уругларның эргелериниң талазы-биле хамаатыларны хүлээп алырын болгаш тайылбыр бээрин 2014 чылдың 11.20-де Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының хөй-ниити хүлээп алыыш­кын черинге (Ленин кудумчузу, 43, тел. 2-48-35) 9.00 шактан 17.00 шакка чедир боттандырар.

Россия Федерациязының Юстиция яамызының Тыва Республикада эргелелингехамаатыларны хүлээп алырын болгаш уругларның эргелериниң талазы-биле тайылбыр бээрин Кызыл хоорай, Щетинкин-Кравченко кудумчузу, 37а деп адреске боттандырар. Айтырыгларны 2-07-82 деп телефон дамчыштыр салып болур.

Тайылбыр алыры-биле баш удур бижидерин болгаш эрге-хоойлу дузазын алыры негеттинип турар кижилерниң даңзызын тургузарын Тыва Республикада Уругнуң эргезиниң талазы-биле төлээниң аппарады 2-63-09 деп телефон дамчыштыр боттандырар.

Россия Федерациязының Юстиция яамызының Тыва Республикада эргелели.


Возврат к списку