Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Аныяктар яамызы аныяктарның бизнес-төлевилелдериниң регион конкурузунуң түнңел чадазынче кирген кижилерни тодараткан

Тываның Аныяктар яамызы аныяктарның бизнес-төлевилелдериниң регион конкурузунуң түнңел чадазынче кирген кижилерни тодараткан 09.07.2015
«Аныяктарның бизнес-төлевилелдери-2015» республика конкурузунче республиканың аныяк хамаатыларындан 54 чагыг кирген. Тываның Аныяктар херээ болгаш спорт яамызының дыңнатканы-биле, конкурска Кызыл хоорайның аныяктары идепкейин көргүзүп, 22 төлевилелди киирген. Ийиги черде Улуг-Хемниң аныяктары, оларның төлевилелдериниң саны – 6. Бай-тайгажылар үшкү черни ээлеп, 4 төлевилелди камгалаан. Чөөн-Хемчик, Кызыл, Тес-Хем, Тожу кожууннар 3-3, Өвүр, Чеди-Хөл, Сүт-Хөл 2-2, Барыын-Хемчик, Таңды, Эрзин кожууннар база Ак-Довурак хоорай 1-1 чагыгны киирген. 54 бизнес-төлевилелдерниң 18-ин ажыл чок аныяктар, 13-үн сайгарлыкчылар, 17-зин ажылдап турар аныяктар, 6-зын студентилер кылган. Төлевилелдер 6 аңгы ажыл-угланыышкынныг. Ачы-дуза чедирилгелиг 29 төлевилелдиң 7-и куш-культура болгаш спорт адырынга, 10-у бараан бүдүрүлгезинге, 5-и үлетпүрге, 8-и ниитиниң чемненилгезинге хамааржыр. Бир кижи парлалга продукциязын үндүрер, 1 кижи тыва ыттар өстүрер бизнес-төлевилелдерни белеткээн. «Аныяктарның бизнес-төлевилелдери-2015» конкурстуң 2-ги чадазының түңнелдери-биле финалче кирген кижилерниң даңзызын тургускан. Олар июль 18-21 хүннеринде республика аныяктарының «Тыва – хөгжүлдениң девискээри» өөредилге шуулганынга бизнес-төлевилелдерин хөйнүң мурнунга камгалаар.
 Дараазында төлевилелдер Тываның Баштыңының грантызынче кордап турар: 
1. Монгуш Адыгжы Лазоевич (Сүт-Хөл кожуун, Суг-Аксы суур), «Көдээ черге теплица ажыл-агыйын организастаары» төлевилел; 
2. Нурзат Долаана Доржаевна, Сарыглар Чойган Владимирович (Эрзин кожуун, Эрзин суур), «Спорт-кадыкшылга төвүн тургузары» төлевилел; 
3. Ондар Мира Алдын-ооловна (Сүт-Хөл кожуун, Ишкин суур), «Ишкин суурга кондитер цегин ажыдары» төлевилел;
 4. Гришина Ольга Игоревна (Чеди-Хөл кожуун, Хову-Аксы суур), «Сайзырал» тренажер залы» төлевилел;
 5. Шоюнзун Буянды Романович (Кызыл хоорай), «Эрзин кожууннуң Эрзин суурга «Намзырай» кадыкшылга-спортчу клуб» төлевилел; 
6. Ооржак Аржаана Анатольевна (Өвүр кожуун, Хандагайты суур), «Beauty Live» кадыкшыл болгаш чараштаныр төп» төлевилел; 
7. Биче-оол Сайлык Салаватовна (Кызыл хоорай), «Скалодром төвүн ажыдары» төлевилел; 
8. Салчак Алдын-Ай Рашидовна (Кызыл хоорай), «Baby Boom» хуу уруглар садының септелгези болгаш уруглар ойнаар шөлдү эде кылыры» төлевилел;
 9. Дамбаа Көгел Вадимович (Тожу кожуун, Адыр-Кежиг суур), «Септелге-дуңзаа мастерскаязы» төлевилел; 
10. Сат Айдыс Шолбанович (Тожу кожуун, Тоора-Хем суур), «Тожу кожууннуң «Лилия» мини-кондитер черинге кондитер кылыгларын бүдүрери («Азас» цегинге манчы болгаш варениктер тудары)» төлевилел; 
11. Дембирель Аржаана Дмитриевна (Кызыл хоорай), «Кадарчы» тыва ыттар азырап-өстүрер чер» төлевилел; 
12. Мылдык Кандан Афанасьевич (Бай-Тайга кожуун, Тээли суур), «Пенобетон бүдүрериниң механизмин тургузары» төлевилел; 
13. Седен-оол Алексей Владимирович (Кызыл хоорай «Карамель» салон-ателье» төлевилел; 14. Соян Олеся Пар-ооловна (Тес-Хем кожуун, Самагалтай суур), «Чурттакчы чондан бойдустуң байлаа - кат, мөөгү, тоорук, хадың ширбиилдерин хүлээп алыр биче бизнести ажыдары» төлевилел; 
15. Наважап Людмила Болатовна (Кызыл хоорай), «Логопед кабинедин ажыдары» төлевилел; 16. Лойгу Шеңне Александровна (Тес-Хем кожуун, Самагалтай суур), «Самагалтай суурга тренажер залын ажыдары» төлевилел; 
17. Мынчаа Шеңне Орлановна (Кызыл хоорай), «Он чеди» антикафени ажыдар бизнес-план» төлевилел; 
18. Иргит Айыраан Радионович (Кызыл хоорай), «АЛМАЗ» дайынчы хевирлерниң клувун ажыдар бизнес-план» төлевилел; 
19. Иргит Айыжы Радионович (Кызыл хоорай), «LITE FOOD» дүрген чемненилге черин ажыдары» төлевилел; 
20. Монгуш Отчугаш Орланович (Кызыл хоорай), «Ак өргээ» төлевилел; 
21. Ондар Чаяна Анатольевна (Шагаан-Арыг хоорай), «Сээң эргең» КПТ ААН-ның бизнес-планы» төлевилел; 
22. Филиппов Никита Алексеевич (Кызыл хоорай), «Ветеринарлыг кабинеттиң ажыл-чорудулгазын организастаары» төлевилел; 
23. Иргит Аржаана Мунзуковна (Кызыл кожуун, Элегес суур), «Элегес суурга баня-прачка комбинадының бизнес-планы» төлевилел; 
24. Кара-Донгак Анатолий Анатольевич (Кызыл хоорай), «Автотранспорт кезектерин хандырар бизнести организастаары» төлевилел; 
25. Биче-оол Лариса Юрьевна (Шагаан-Арыг хоорай), «Ногаа-теплица ажыл-агыйы» төлевилел; 
26. Чооду Виктор Робертович (Кызыл хоорай), «Дуңзаалал ачы-дуза бүдүрүлгези» төлевилел; 27. Чамбал Саяна Тараачыевна (Кызыл хоорай), «21 вектиң кафези (кафе-кондитер чери)» төлевилел; 
28. Эртине Вадим Васильевич (Чеди-Хөл, Хову-Аксы суур), «Хову-Аксы суурга мини-пекарняны ажыдары» төлевилел;
 29. Очур-оол Амыр Аясович (Кызыл хоорай), «Ажыктыг» универсалдыг электри дээрбези» төлевилел; 
30. Ооржак Роланда Романовна (Ак-Довурак хоорай), «Хлеб-булочка кылыгларын бүдүрери» төлевилел; 
31. Чооду Денис Даржааевич (Тес-Хем кожуун, Самагалтай суур), «Идик септээр мастерскаялыг хеп даараар ателье» төлевилел; 
32. Сойзан-оол Судар Сергеевич (Улуг-Хем кожуун, Арыг-Үзүү суур), «Орук чоогунуң комплекс тудуун организастаары» төлевилел; 
33. Ондар Шолбан Викторович (Кызыл хоорай), «Хээлеп даараар салон» төлевилел;
34. Летова Олеся Геннадьевна (Кызыл хоорай), «Ойнаар-кыстар театрлыг уруглар кафези» төлевилел; 
35. Айдыс-оол Айыраана Буяновна (Өвүр кожуун, Саглы суур), «Хлеб и кондитер кылыгларын бүдүрери» төлевилел;
 36. Монгуш Намдалмаа Николаевна (Чадаана хоорай), «Мини-пекарня» төлевилел; 
37. Бичик Алаш Тиилекчиевич (Шагаан-Арыг хоорай), «3D шала тургузар бүдүрүлгени организастаары» төлевилел; 
38. Ондар Айдыс Александрович (Шагаан-Арыг хоорай), «Хере тырткан дээвиир эптээриниң студиязын организастаары» төлевилел; 
39. Дарбаа Айдың Юрьевич (Кызыл хоорай), «Качалка» тренажер залын ажыдары» төлевилел.

Возврат к списку