Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бүгү Россияның социал ажылдакчылар шуулганының шиитпирлеринге даянып, Тывага боттандырар бирги хемчеглерни хүлээп алган

Бүгү Россияның социал ажылдакчылар шуулганының шиитпирлеринге даянып, Тывага боттандырар бирги хемчеглерни хүлээп алган 09.07.2015
Бүгү Россияның социал ажылдакчылар шуулганының резолюцияларын күүседириниң хемчеглер планын Тываның Чазаа бадылаан. Шуулган социал ачы-дузаларның шынарын болгаш чедингирин бедидеринче, социал хандырылга системазын модернизастаарынче угланган элээн каш шиитпирлерни хүлээп алганын сагындыраал. Тыва Республиканың Күш-ажыл яамызының кииргени социал адырда чидиг айтырыгларны шиитпирлээринге эргежок чугула хемчеглер даңзызын ол резолюцияда база ажылдап киирген. Оларның аразында камгалаттынмаан бөлүктүң хамаатыларынга ачы-дуза чедирилгезиниң байдалынче онза кичээнгейни угландырар хемчеглер бар. Психоневрологтуг диспансерлер-биле чиге ажылдарны кылыры база көрдүнген. 2015 чылдың сентябрьга чедир оларның байдалын, материал-техниктиг хандырылгазын, чурттап турарының, чеминиң нормазын сагып турарын, чымчак инвентарьның, аарыг кижилерниң хууда гигиена херекселдериниң бары, база ол ышкаш интернаттарда турар хамаатыларның эргелери сагыттынып турарынга мониторингини эрттирер. Интернаттарда болгаш өске-даа социал албан черлеринде турарларга ачы-дуза деңнелин экижидери-биле, ажылдап турар персоналды эде белеткеп, дуза көргүзери-биле волонтерларны болгаш ачы-буян чедирикчилерин хаара тудар. Хөй-ниити организацияларының киржилгезин таварыштыр социал хандырылганың шынарынга хамаарышпас үнелээшкинни чорудар. Оон аңгыда социал албан черлериниң онза хайгааралы-биле, эвээш хандырылгалыг өг-бүлелерниң ажы-төлүнүң өөредилге болгаш сайзыралынга чогуур байдалдарны тургузар кылдыр ада-иелерниң боттарынга хүлээндирерин, планнап турар. Оларга социал керээ-биле күрүне деткимчезин көргүзериниң, амыдыралдың берге байдалындан үнеринче угланган хемчеглерни ажылдап кылып турар. Бадылаттынган план амгы регион программаларынга өскерилгелерни киирерин негеп турар. Чижээлээрге, көдээ черге «Социал такси» албанын хөгжүлдеринге, суурнуң чурттакчыларынга социал инфраструктура объектилеринче транспорт-биле чедерин хандырарынга, ооң-биле чергелештир харылзааның хевирлерин калбартырынга чарыгдалдар кезээн немээр. Хереглелдиң чугула барааннарын болгаш аъш-чем продуктуларын чедирер «Автолавка» албынын тургузуп, социал ачы-дузаның көжүп чоруур өске-даа хевирлерин сайзырадыры база көрдүнген.

Возврат к списку