Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сентябрь 1-ге чедир өөредилге организацияларын хүлээп алыры Тывада эгелээн

Сентябрь 1-ге чедир өөредилге организацияларын хүлээп алыры Тывада эгелээн 19.08.2015
 Өөредилге чылынга белениниң паспортун 461 албан чери алыр ужурлуг. Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Тес-Хем, Бии-Хем, Тере-Хөл, Тожу, Барыын-Хемчик кожууннарның база Ак-Довурак биле Кызыл хоорайларның школалары болгаш уруглар садтары агар септелгелерни бүрүнү-биле дооскан. Черби, Шамбалыг, Сукпак, Бай-Хаак, Ээрбек суурларның школаларында муниципалдыг программа-биле одалга системазының капиталдыг септелгелери доостурунуң кырында. Аппарат хуралынга ооң дугайында видеохарылзаа-биле ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Каадыр-оол Бичелдей илеткээн. Муниципалдар-биле «дорт харылзааны» эрттирип турган ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак септелге ажылдарын август 22-ге чедир дүрген доозар айтыышкынны берген. 
 Бирги классчыларны эки кабинеттер, таарыштырып турар стол, сандайлар-биле хандырарын муниципалдыг өөредилге черлеринге дааскан. Ол негелдениң күүселдези – школаларны чаа өөредилге чылынга беленин хүлээп алырының бир кол чүүлү болур. 2015 чылда 59399 өөреникчи школаже кирер, 6661 кижи - бирги классче. Өөредилге албан черлеринде бирги классче кирер уругларның даңзызын ам-даа кылып турары-биле, ол сан-чурагай ам-даа өзер чадавас. Бирги классчыларга 1300 олуттуг 64 бүрүн класс-комплектини школалар немей тургузары баш бурунгаар билдинген.
  Эрге-чагырганың бүгү органнарының кол сорулгазы – школа албан черлеринче өөренир назылыг уругларның шуптузун хаара тудар, деп Чазак Даргазының оралакчызы демдеглээн. Өөредилге черлеринче хаара туттунмааннарны илередип, социал камгалал бөлүүнде өг-бүлелерниң материалдыг байдалынга үнелелди бээри-биле, республиканың кожууннарында болгаш Кызыл, Ак-Довурак хоорайларда «Всеобуч» акция чоруп турар. Социал албанның болгаш өөредилге албан чериниң ажылдакчылары август 18-ке чедир 4235 бажыңны, 46 малчын коданны кезээн. «Всеобуч» хемчегниң чорудуу-биле муниципалитеттер «Школаже чыырынга дузалаш!» ачы-буян акциязын организастап, өөредилгеге чугула херек чүүлдер-биле хандырып турар. 
 ТР-ниң Өөредилге яамызының сөөлгү дыңнадыы-биле алырга, республикада уругларның 70 хуузу номнар-биле, 48400 уруг азы 83,8 хуузу школачы хеп-биле хандыртынган. Уругларның школага белеткелин, өөредилге номнары-биле хандырылгазын кожууннарның удуртукчулары болгаш школалар директорлары харыылаарын Анатолий Дамба-Хуурак дааскан. Чаа өөредилге чылынга муниципалдыг тургузугларның белеткелинге мониторингини хүн бүрүде эрттирерин социал адырны харыылап турар Чазак Даргазының оралакчызы Органа Натсакка хүлээндирген.

Возврат к списку