Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң субъектилеринге хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырарының айтырыын Тывага чугаалашкан

РФ-тиң субъектилеринге хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырарының айтырыын Тывага чугаалашкан 26.09.2015
  Федерация Чөвүлелиниң Камгалал болгаш айыыл чок чорук комитединиң Кызылга болган үнүүшкүннүг хуралынга РФ-тиң субъектилеринге хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырарының айтырыын чугаалашкан. Үнүүшкүннүг ындыг хуралдарны эрттирип турар сорулгазы Федералдыг Хуралдың кежигүннериниң хүлээп ап турар хоойлуларын чер-черлерде канчаар күүседип турары-биле таныжары болур. Хоойлуларның кайы хире дээштиин көргеш, оларның кайы-бирээзинге өскерилгелер киирери негеттинип турар бе дээрзин тодарадыр. 
 Федералдыг Хуралдың ол комитеди үнүүшкүннүг хуралды Тывада бир дугаар эрттирип турар. — Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруу — бисти кижи бүрүзүн дүвүредип турар тема. 2010 чылга чедир хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң концепциязын РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы-биле бадылаан. Бо айтырыгны шиитпирлээри-биле күжениишкиннерни тус чер бот-башкарылга органнарындан Президентиге чедир үндүрер ужурлуг. Федерация Чөвүлели база бо ажылга киржир апаар. Бистиң херээвис—бир эвес кандыг-бир хоойлужудулганың нормалары ажылдавайн турар болза, аңаа өскерлиишкиннерни киирери — деп, Виктор Озеров чугаалаан. 
 Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң талазы-биле кол илеткелди Россияның ИХЯ-зының субъектилерде күүсекчи эрге-чагырга органнары-биле хөй-ниитиниң корум-чурумунуң камгалалын хандырар болгаш кады ажылдажылганы башкарар талазы-биле кол эргелелиниң начальниги Борис Ларионов кылган. Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң байдалы — күрүнениң иштики политиказының көргүзүглериниң бирээзи дээрзин ол демдеглээн.
  Тыва Республиканың Чазааның Дар­газының оралакчызы Артур Монгалдың болгаш Дээди Хуралдың айыыл чок чорук болгаш эрге-хоойлу комитединиң даргазы Виталий Бартына-Садының саналдарынга Тыва Республикага хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун камгалаарының талазы-биле эрге-чагыргаларның күжениишкиннерин демдеглээн. Хамыктың мурнунда ол орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруу хамааржыр дээрзин олар айыткан. Маңаа орук-патруль албаннарының стационар пунктуларын катап тургузары чугула. Полиция ажылдакчыларынга таарымчалыг байдалды тургузары-биле 2015 чылда Тывага «Участок төлээзиниң бажыңы» деп губернатор төлевилели ажылдап эгелээн. Ол ышкаш эзириктер сергедир черлерниң айтырыын шиитпирлээрин олар дилээннер.
  Онзагай чүүл болза, бо комитеттиң чээрби чыл дургузунда ажылдап келген үезинде ооң составынгга чүгле эр сенаторларның кирип турганы. 2014 чылда Крым Республиканың төлээзи Ольга Ковитидиниң, Тывадан Оксана Белоконьнуң киргени болур.

Возврат к списку