Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада база бир уруглар садын ажыглалда киирген

 Тывада база бир уруглар садын ажыглалда киирген  02.11.2015
 Кызыл кожууннуң төвү Каа-Хем суурда чаа уруглар сады ажыттынган. Объектини 280 уругга кылдыр туткан-даа болза, ажыглалче киирген соонда аңаа 314 чаштарны үлээп алыр арга тургустунган, 80 ажылдакчы ажылдаар. «Сылдысчыгаш» уруглар сады Каа-Хем суурнуң эң-не эки микрорайонунда – хөйнүң кичээнгейин хаара тудар спортчу-культура төвүнүң тудуундан ырак эвесте туттунган. Назы четпээн уругларның чаа албан чериниң ажыдыышкынында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң эрге-чагыргазының мурнунга девискээрде үен-даян туттунган тудугларга шыңгыы моондакты тургузуп, чараш, чаагайжыды туттунган микрорайон кылдыр кылырын негээн.
 Төлевилелди тудуп эгелеп турда, даштыкы инженер четкилериниң тудуу көрдүнмээн турган. Объектини киирип турда «Энергострой» КХН дугуржулга организациязы немелде ажылдарны кылган: модульдуг котелду эптээн, ажыл-агыйга болгаш ижеринге херек кудукту каскан, котельнаядан чылыг трассазын чоруткан, чырык хандырылгазының удазынын шөйген. 
 Ук суурнуң ада-иелери эрге-чагыргага өөрүп четтиргенин илереткен. «Агаар ышкаш биске чугула херек турган уруглар сады дээш, дыка өөрүп тур бис. Территорияның чаагайжыдылгазынга идепкейлиг киржиривисти ада-иелерниң мурнундан аазап тур бис» - деп, ада-иелер мурнундан Альберт Дапылдай чугаалаан. 
 «Назы четпээннерниң өөредилгезиниң регион системазын модернизастаары» программаның иштики проргаммазы-биле 174,5 млн. рубль ниити чарыгдалдыг төлевилел-биле уруглар садын туткан. 
 Уруглар садының башкылары-биле Тываның Баштыңы чаңчылчаан ужуражылганы эртирген. Коллектив колдуунда-ла 20-30 харлыг аныяк кадрлардан тургустунган. Ажылдакчы бүрүзү шилилде конкурсту эрткен. Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптен 7 кижини ажылда хүлээп алган. Чаштың сайзыралы дээш харыысалганы хүн бүрүде медереп, ажылынга чогадыкчы болуп, шынарлыг ажылдаарын кижидикчилерге Шолбан Кара-оол чагаан. Мергежилин бедидип, бот сайзырап, ажылчын коллективтиң интернационалчы составынче онза кичээнгейни углаарын дилээн. Сарыг-Сеп суурда база Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда назы четпээн уруглар албан черлеринде бичии уруглар өрээлдерин дерип каастаанының арга-дуржулгазын сонуургап көөрүн сүмелээш, ажыл-ижинге чедиишкиннерини күзээн. 
 2015 чылдың эгезинде уруглар садынче оочурга 3 хардан 7 харга чедир 9979 чаштар турган болза, ол ам 5165 чедир кызырылган. Назы четпээн уруглар өөредилге албан черлеринде назы-хар аайы-биле бөлүктерже чаштарны хаара тудары 49,0-ден 69,5 хуу чедир көвүдээн. 
 Бо чылдың дургузунда уруглар садтарын тудуп, эде тудуп база капиталдыг септелге чорутканындан 4740 олуттар немешкени ол.

Возврат к списку