Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга күрүне шаңналын тывыскан

Россияның  Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга күрүне шаңналын тывыскан 05.11.2015
 Ноябрь 3-те Кремльге күрүне шаңналдарын тыпсырының байырлыг езулалы болуп эрткен. Шаңнал алганнарның аразында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база бар. Россияның Президентизи Владмимир Путин регионнуң баштыңын националдар база конфессиялар аразынга тайбыңны база ниитилелде чөпшээрежилгени быжыглаарынга киирген улуг үлүг-хуузу дээш «Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы» орденниң II чергезиниң медалы-биле шаңнаан. 
 «Россияның Президентизи В. В. Путинниң холундан күрүне шаңналын алыры улуг чоргаарал-дыр – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң бодалын соцчеткилерде бижикчилери-биле үлешкен. – Ол дээрге улуг аванс дээрзин билип тур мен. Хууда план-биле алыр болза, үре-түңнелдер хөй эвес, а ажыл дээрге шуут бажын ажыр! Бир эвес чедиишкиннер бар болза, ол мээң чонумнуң чедиишкиннери-дир, Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнде республикага хүндүткел-дир!»
 «Бирээде, Шолбан Валерьевич чурттакчы чоннуң ортузунда бодунуң ат-алдарын бадыткаан. Ооң дугайында хөй чугаалажып турары безин эки-дир. Ийиде, хар-назыны аныяк-даа болза, мерген удуртукчу кылдыр ол бодун көргүзүп турар – деп, Правда.Ру-га интервьюзунда грек-рим хүреш талазы-биле үш дакпыр олимпийжи чемпион, Күрүне Думазының депутады Александр Карелин чугаалаан. - Шолбан Кара-оол – тыва, ындыг болзажок республика территориязында чурттап турар кижи бүрүзү эрге-чагыргадан чаңгыс, дең сагыш човаашкынны ап турар. Дээди албан-дужаалы-биле ол бүгүнү магадылап турар. Ынчангаш ол ачы-хавыяалары дээш аңаа шаңналды тывыскан деп санап тур мен».
  «Күзээшкиннер дээр болза, мону чугаалаксадым: Тываның Баштыңынга үре-түңнелдиг ажыл-чорудулганы, командазы ажыл-ишчи, бедик дээштиг болурун күзедим. Өскээр чугаалаарга, бодунуң оралакчылары, адырлар сайыттары база чер-черлерде чагыргалар дээш боду ажылдап турбазын күзедим. Тыва чурту база ооң чурттакчыларының сонуургалдары дээш, РФ-тиң бот-догуннаан бир кезээн быжыглап, шупту шынчы, сеткилинден ажылдаарын күзээр-дир мен» - деп Александр Карелин демдеглээн.
 «Тываның лидери Салчак Калбак-Хөрекович Токаны 1940-1970 чылдарда республикаже он-он муң специалистерни хаара тудуп, культураны, интернационализмни база өске-даа чүүлдерни деткээни дээш шаңнаан болза, Шолбан Валерьевич Кара-оол бөгүн ол үнелиг баазаны катап тургузуп, кадагалап, салгааны дээш шаңнааны чөптүг хевирлиг – деп билдингир тележурналист Виталий Анатольевич Кузнецов санап турар. – Ынчалза-даа ынчангы биле амгы үеде ниитилелде турум чорукту тудары – көңгүс ийи аңгы айтырыглар-дыр. Бөгүн, «тозан чылдарның» сандараашкынының болгаш өскерлиишкиннериниң соонда, ол дыка нарын. Шолбан Валерьевич чүгле тайбыңны болгаш найыралды тудар дээш эвес, а чаңгыс аай национал регионда культура болгаш дылдың туружун деткип турар. Ол чаңгыс аай эвес тускай шиитпирлерни хүлээп ап, националдар аразының айтырыгларынга элээн хынамчалыг. Ол дээрге белен эвес чорудулга, ындыг болзажок республиканың баштыңы ол талазы-биле турум байдалды чедип ап турар». 
 «Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң ажыл-чорудулгазы ындыг бедик шаңналга төлептиг. Езулуг алыр ужурлуг күрүне шаңналы ол-дур – деп, ТР-ниң Национал музейиниң археология килдизиниң эргелекчизи, эртем ажылдакчызы Ольга Оюнзаевна Монгуш демдеглээн. – Республика Баштыңының күжениишкининде Православ хүрээзи туттунган, оон ону Патриарх Кирилл ыдыктаан. Шолбан Валерьевичиниң ачызында Москваның база бүгү Русьтуң Патриархы Кирилл Тывага кээп чораан. Кызылда Төп буддийжи хүрээниң тудуунче улуг салыышкынны салып турар. Буураашкынныг 1990 чылдарның соонда ниитилелге эп-чөптү база турум чорукту камгалап артырары амыр эвес турганы билдингир. 2000 чылдарның ортан үезинде Тывага болуп турган болуушкуннарны, чазак биле парламентиниң аразында дүрбүжүүшкүннер республиканың хөгжүлдезинге кайы хире улуг шаптараазынныг турганын сактып келиңер. Шолбан Кара-оол аңгы-аңгы үзел-бодалдыг кижилерни каттыштырып шыдаары-биле ылгалдыг. Ниитизи-биле бистиң ниитилеливиске чөпшээрежилгени чедип алганы – ол эң-не кол».

Возврат к списку