Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сангаджи Тарбаев: Тываның Баштыңынга шаңнал алганы-биле сеткилимден байыр чедирдим

Сангаджи Тарбаев: Тываның Баштыңынга шаңнал алганы-биле сеткилимден байыр чедирдим 05.11.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш» орденниң медалы-биле шаңнаткан. 
 Россияның Президентизи Владимир Путин ноябрь 3-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга «Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш» орденниң II чергезиниң медалын тывыскан. Президентиниң Чарлыының сөзүглелинде ол шаңналды ниитилелге националдар аразынга болгаш шажын-чүдүлгелер аразынга тайбыңны болгаш чөпшээрежилгени быжыглаарынга улуг салыышкыны дээш тывыскан дээрзин чугаалап турар. 
 «Тыва чон мээң калмык чонум-биле чоок, төрел, ынчангаш бедик албан-дужаалдыг кижилер бистиң культуравыстың, чүдүлгевистиң төлээлеринче кичээнгейни салып турары дыка эки-дир. Калмыкияның баштыңы база ындыг шаңналды кажан-бир алырын күзедим. Ынчангаш Тываның Баштыңынга сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен» - деп, РУНУ-нуң КВН командазының капитаны, YBW-Group (СТС) продюсери Сангаджи Тарбаев Правда.Ру-га чугаалаан. 
 Национал айтырыг бистиң чуртувуска аажок чугула ужур-дузалыг деп ол демдеглээн. Амгы үеде кижилерни сырый каттыштырып турар даштыкы политика идепкейлиг болгаш чогумчалыг сайзырап турар. Иштики политиканың кол көргүзүү националдар аразының харылзаалары бооп болур. 
 «Ол дээрге тайбың чоруктуң демдээ, турум чоруктуң демдээ, сайзыралдың демдээ-дир. Мен бодаарымга, националдар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелди анаа эвес тургускан, ооң езу барымдаалап ажылдаары эвес, ол харылзааларны башкарар, болуушкуннарны хайгааралга алыр, МИЧ-лерге, кинога болгаш өскелерге-даа салдар чедирер орган болур дээрзинге идегээр мен, ынчан бүгү-ле медиа тургузугларга, информастыг бүгү-ле делгемнерге националдар аразының найыралы кол чүүл кылдыр көргүстүнерин күзээр-дир мен»--деп, Сангаджи Тарбаев демдеглээн.

Возврат к списку