Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ольга Голодец: Тывага уруглар садтарынга немелде олуттарны тургузар программаны аңгы ажылдаар

Ольга Голодец: Тывага уруглар садтарынга немелде олуттарны тургузар программаны аңгы ажылдаар 11.12.2015
 Тыва-биле кады Россияның беш регионунга уруглар садтарынче оочурну чок кылыры-биле аңгы программа херек деп, РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Ольга Голодец санап турар. Ооң дугайында Россияның Президентизиниң декабрь 9-та Федералдыг Хуралга күрүне баштыңының айыткалын, ооң иштинде школа назыны четпээн албан черлеринде олуттар-биле уругларны хандырар сорулгаларны боттандырганының түңнелдерин сайгарып тура, ол дыңнаткан. 
 Чурттуң 58 регионунда уруглар садтарында олуттарның чедишпес айтырыы шиитпирлеттингенин О. Голодец дыңнаткан. Федерациязының 20 субъектилеринде уруглар садтарын немей тудар дугайында «май чарлыын» 90-98 хуу күүсеткен. Ындыг болзажок чазак даргазының оралакчызының чугаазы-биле, 5 регионунга «кандыг-даа аргаларны ажыглавышаан, ол чарлыкты күүседири болдунмас». 
 - Ол дээрге чоокта чаа кирген Крым биле Севастополь, база Ингушетия, Дагестан база Тыва дээн ышкаш регионнар-дыр. Баштай байдал дыка нарын турган. Ында школа назыны четпээн уругларга чаңчылчаан өередилге чорудуу чогундан, эге дээрезинде уругларны хаара тудары эвээш турган. Силерниң чарлыыңарны күүседири-биле, келир чылын ол регионнарга тускай «орук картазын» тургузуп, ооң-биле ылап ажылдаар бис» - деп, Ольга Голодец Президентиге чугаалаан.
Президент Владимир Путин май чарлыы-биле 2016 чылдың январь 1-ге чедир бүгү чуртка уруглар садтарынче оочурну чок кылырын хүлээндирген турганын сагындыраал. 2015 чылдың төнчүзүнге чедир Тывада оочурну 9979 турганындан 5165 олут чедир кызырган. Школа назыны четпээн өөредилгеже 3-ден 7 харлыг уругларны хаара тудары сөөлгү ийи чылда 49,0 хуу турганындан 69,5 четкен.
  Тайылбыр: 
 2013-2014 чылдарда школа назыны четпээн өөредилгени чаартыр талазы-биле хемчеглерни акшаландырарының ниити хемчээли 687 миллион рубль, ооң иштинде республика акша-хөреңгизи 137,4 миллион рубль болган. 
 2013-2014 чылдарда «орук картазы-биле» республиканың школа назыны четпээн өөредилге системазынга 3560 олутту ажыдарын планнаан турган. Херек кырында 3715 олутту ажыдып, дугуржулганың негелделерин 104 хуу күүсеткен. Чаа уруглар садтарын тутканындан, капиталдыг септелгени чорудуп, эде кылганындан 1865 олутту тургускан. Тываның хоорайларында болгаш кожууннарында 24 уруглар албан черлерин катап тутканындан ийиги тынышты алган. Школаларда болгаш уруглар садтарында чартык хүн азы хүнзедир турар бөлүктер ажыттынган. Республикада хуу уруглар садтары болгаш уруглар хайгаарар бөлүктер хөгжүп турар. 
 2015 чылдың эгезинде 3-ден 7 харлыг чаштарның уруглар садтарынче оочурда турарларның саны 9979 турганындан 5165 чедир кызырылган. 2015 чылда уруглар садтарын тудуп, эде кылып, капиталдыг септелгени чорутканындан 4740 хире олутту киирер. Ындыг хевирлиг ажылдарны чорутканының түңнелинде, школа назы четпээн уруглар албан черлери 22 муң чаштарны, азы 3 ден 7 хар аразында чаштарның 80 хуузун хаара тудар.

Возврат к списку