Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының хуусаадан эрте халажылгазының дугайында политолог Сергей Комарицын: ажыы-биле чугаалаарга, Кара-оол байдалды шыдажып эрте бээр

Тываның Баштыңының хуусаадан эрте халажылгазының дугайында политолог Сергей Комарицын: ажыы-биле чугаалаарга, Кара-оол байдалды шыдажып эрте бээр 25.05.2016
 Майның 23-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президентизи Владимир Путин-биле ужурашкаш, бо чылын регион баштыңының соңгулдаларынга киржир дээш бодунуң хуусаа бетинде халажылгазын дугуржуп чугаалашкан. 
 «Эгелеп алган ажылдарын төнчүзүнге чедери-биле чоннуң деткимчезин» алыр бодалын Кара-оол чугаалаан. Путин Кара-оолдуң бодалын деткип, «Силерге соңгулдалар чедиишкинниг эртеринге бүзүрээр мен» - деп күзээн. 2017 чылда Тываның баштыңының бүрүн эргелери доостурун сагындыраал. 
  «Республикада байдал ындыг амыр эвес. Дотациялыг регион, инфраструктура кошкак. Ындыг болзажок, Кара-оол ажылдарны херек кырында кылып турар. Чөрүлдээлер тургулаан, ниити байдал турум. Кара-оолга албан хүлээлгезин күүседир деп айытканы, өске чылдагааннарлыг. Удуртукчу бүрүзү Кремльде боду камгалалдыг. Кара-оол дээрге Шойгунуң кижизи-дир, ынчангаш ооң салым-чолу баш бурунгаар тодараттынганы ол» - деп, политолог Сергей Комарицын санаан. 
 Комарицынның бодалы-биле алырга, амгы үеде Кара-оолга таптыг удурланыкчы чок: «Тывага эртер соңгулдалар онза чижилгелиг болбас боор. Кара-оолдуң хуусаа бетинде халажырын шагда-ла чугаалажып келгеш, майга чедир шөйгени ол-дур. Аңаа белеткенир үе-даа херек чок. Ол эң-не боттуг кандидат-тыр. Өске партиялар кымны идип үндүрүп кээрин чугаалаары берге. Өске кордакчыларны көрбейн тур мен. Бөгүннүң байдалы-биле алырга, сентябрь 18-те соңгулдаларга Кара-оолдуң тиилээр аргазы улуг». 
 Тываның Дээди Хуралының депутады Иван Чучев республикага доктаамал быжыг байдалды чүгле Кара-оол чедип алырын демдеглээн: «Регионнуң удуртукчузу бодунуң ажылдаан үезинде Тывада байдалды чогумчуткан. Регионга кандыг чидиг байдал турганын сактып кээлиңер: сепаратисчи хамаарылга, чазак биле хуралдың аразында чөрүлдээ. Ол бүгүнү чавырылдырып шыдааны – Кара-оолдуң бир кол чедиишкини. Кадрлар политиказы база аварийлиг чуртталга бажыңнарындан көжүрери – четпестери ында. Амыдырал-чуртталга экижээн, амыр-тайбың-дыр. Тывада Кара-оолга альтернатива чок. Тываны төлээлеп, хөгжүлдениң чогуур деңнелинге эккээр чаңгыс кижи ол». 
 «Клуб регионов»-дан алган.

Возврат к списку