Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТывКУ-нуң ректору Ольга Хомушку: Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кижилерниң чаагай чоруу дээш ажылдап турар

ТывКУ-нуң ректору Ольга Хомушку: Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кижилерниң чаагай чоруу дээш ажылдап турар  26.05.2016
 Ольга Хомушку, Тываның күрүне университединиң ректору: 
 - Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң, бо чылдың сентябрьда, хуусаа бетинде соңгулдаларга киржир дээн шиитпирин Россияның Президентизи деткээн дугайында медээни дораан-на номчаан мен. Күрүне баштыңындан ол эң-не бедик бүзүрел деп, ынчаар санаар мен. 
 Чурттуң Президентизи ужуражылга үезинде, Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле республика сайзырап турарын демдеглээни шын, Тывада көскү өскерлиишкиннер болуп, сайзырап турар. Бистиң Тываның күрүне университеди амгы үениң дериг-херексели-биле чепсегленген лаборатория корпузун тутканы бистерге, башкыларга, студентилерге онза болуушкун-дур. Дыка үр чылдарда туруп келген ол тудугну доозар дээш, республика баштыңы улуг күштү үндүрген. 
  Шолбан Валрьевичиниң дузазы-биле дыка хөй айтырыгларывысты шиитпирлеп алдывыс. Университедивиске келирге, республикада чаңгыс дээди өөредилге черин хөгжүдериниң, өөредилгениң шынарын бедидериниң айтырыгларын бо-ла сайгарып чугаалажыр бис. Сөөлгү катап ужурашкаш, шериг кафедразын ажыдар төлевилелди көрдүвүс. Тываның Баштыңы ол саналды деткээн, ол бодалды боттандырыптарывыска бүзүрээр мен. ТКУ-нуң студентилеринге амгы үениң ниитиниң чуртталга бажыңын, эртем библиотеказын тудары планда киирген. Университет Тываның социал-экономиктиг айтырыгларын дээштиг шиитпирлээринге, төрээн республикавыска эки специалистерни белеткээр ажылдарга шупту чүүлдерни кылырынга беленин Шолбан Валерьевичиге чугааладывыс. Республиканың удуртукчузу, Тывада эгелеп алганы база кылып турары ооң ажылдарын эчизинге чедирери-биле, биске ынанып болур. 
  Республикада шиитпирлээр берге айтырыгларны чок деп болбас, ону Баштың эки билир. Ынчангаш ол айтырыгларны шиитпирлээр дээш Шолбан Валерьевич доктаамал ажылдап турар. Кижилерниң чаагай чоруунуң айтырыы – бирги черде. Кижилерге эки кижи болур дээш, чүнү-даа кылбайн олурган болза, шүгүмчүлел кайыын келирил. Кажан кижи шынап-ла ажылдап, бир-ле чүүлдү чаартып, амыдыралды өскертир дээш кызып чорда, аңаа таарзынмаан кижилер албан тыптып келир. 
  Ындыг чүүл эрге-чагырганың шупту деңнелдеринде бар. Кажан Россия Барыын чүк, Америкадан дыка хөй айтырыглар талазы-биле хожудап турда, оларга эки, найыралчы чурт турган. Кажан Владимир Путинниң удуртулгазы-биле Россия хамаарышпас даштыкы, национал политиказын чорудуп эгелээрге, дайзыны кылдыр санап, шүгүмчүлеп эгеледи. Эң кайгамчык чүве, ол бөдүүн чүүлдерни көрбейн турарлар, ону тып алыр. Бистер шуптувус, чуртувустуң, республикавыстың патриоттары болуп, болуушкуннарга шын үнелелди бээр ужурлуг бис.

Возврат к списку