Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАДА СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫНЫҢ ЧАА СОСТАВЫ АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН

ТЫВАДА СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫНЫҢ ЧАА СОСТАВЫ АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН 08.12.2016
Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының чаа составы бирги организастыг хуралын эрттирген. Ооң ажылынга РФ-тиң Төп соңгулда комиссиязының Аппарадындан төлээ Алексей Нестеров киришкен. 
РФ-тиң ФХ-ниң Күрүне Думазының VII чыыжының депутуттарынче соңгулдалар кампаниязын ак сеткилдиг эрттирип, үре-түңнелдиг ажылдааны дээш Тываның Соңгулда комиссиязының ооң мурнунда составынга РФ-тиң Төп соңгулда комиссиязының даргазы Элла Памфилованың адындан өөрүп четтириишкинни илереткеш, соңгулда комиссиязының чаа составынче киргеннерге байырны чедирген.  
 «ТР-ниң соңгулда комиссияларының системазының дугайында» Тыва Республиканың Хоойлузу езугаар, ТР-ниң Соңгулда комиссиязы 12 кижиден тургустунар, оларның 6-зын РФ-тиң Төп соңгулда комиссиязының, политиктиг партияларның база хөй-ниити организацияларының сүмелээни-биле Тыва Республиканың баштыңының Чарлыы-биле томуйлаар.  
 "Тываның журналистер эвилели" регионнуң хөй-ниити организациязындан Юрий Дарбаа, «Ногааннар альянзы» политиктиг партияның Тыва салбырындан Буянмаа Кара-Сал, ТР-ниң Соңгулда комиссиязындан Иван Монгуш, Бүгү-россияның дайынның болгаш күш-ажылдың, чепсектиг күштерниң болгаш эрге-хоойлу камгалаар органнарның хоочуннарының (пенсионерлериниң) хөй-ниити организациязының Тывада салбырындан Александр Новиков, РФ-тиң Төп соңгулда комиссиязындан Олег Фортуна база «Россияның патриоттары» политиктиг партияның Тывада салбырындан Артур Чаш-оол олар ол бөлүкче кирген.  
 Соңгулда комиссиязының өске 6 кежигүнүн ТР-ниң Дээди Хуралы (парламент) бадылаан. Дөрт парламент партияларының төлээлеринден кандидаттарны – «Чаңгыс демниг Россия» партиядан Наталья Доржуну, "РФКП"-тен Мерген Самбаланы, "РЛДП"-тен Татьяна Маматованы, «Чөптүг Россия» партиядан Алимаа Кууларны ноябрь 30-де парламентарийлер деткээн. Россияның Төп соңгулда комиссияның сүмелээни Ахмед Лопсан биле Эльвира Дежитмаа база Соңгулда комисссиязынче кирген.  
 Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының чаа составы беш чыл хуусаада соңгуткан.  
 Бирги организастыг хуралды соңгулда комиссиязында эң улуг назылыг Александр Новиков эрттирген.  
 "Соңгулда комиссиязының кежигүннеринден эң улуг назылыг болгаш, хүндүткелдиг бо хүлээлгени сеткил ханыышкын-биле эрттирейн. Херек кырында, республика амыдыралында чугула болуушкун-дур. Россияның Президентизиниң, Дээди Хуралдың депутаттарының соңгулдалары дээш, оон-даа өске мурнувуста кылыр ажылдар хөй. Соңгулда комиссиязының чаа составынче төлептиг кижилер кирген, кылыр ажылдар хөй, оларны эки күүседир дээш кызар бис» - деп Александр Новиков демдеглээн. 
 ТР-ниң Соңгулда комиссиязының даргазын, даргазының оралакчызын база секретарын соңгуурунда, чажыт бадылаашкын эрттиреринге саналга комиссиязын шилиир айтырыгны Новиковтуң удуртулгазы-биле сайгарып көрген. Чажыт бадылаашкынның бюллетеньнериниң майыын болгаш сөзүглелин бадылаан.  
 РФ-тиң ТСК-ниң төлээзи Алексей Нестеров, 2016 чылдың декабрь 6-да Россияның Төп соңгулда комиссиязы Тываның Соңгулда комиссиязының даргазын соңгуурда Олег Фортунаның кандидатуразын сүмелээр деп шиитпирни хүлээп алганын дыңнаткан. Олег Фортуна дээш чажыт бадылаашкында, хуралда олурушкан комиссия кежигүннериниң 10-у үнүн берген.  
 "Ажылдаар бис. Өөренир апаар, чүге дизе соңгулда дээрге, бир дугаарында дириг организм-дир. Өскерлиишкиннер доктаамал болур. Амгы хоойлужудулга езугаар соңгулдаларны төлептиг эрттирер дээш, болуп турар шупту болуушкуннарны, хоойлужудулгада өскерлиишкиннерни билген турар ужурлуг. Политиктиг партиялар-биле кады сырый ажылдажылгага белен бис» - деп, ТР-ниң Соңгулда комиссиязының даргазынга чаа соңгуткан Олег Фортуна дыңнаткан.  
 Тываның Соңгулда комиссиязының даргазының оралакчызынга Эльфира Дежитмааның, а секретарынга ооң мурнунда ол албан-хүлээлгени күүседип турган Мерген Самбаланың кандидатураларын киирген. Эльвира Дежитмаа-даа, Мерген Самбала-даа чажыт бадылаашкында коллегаларының чаңгыс үн-биле деткимчезин алган. 
 "Россия Федерациязының хамаатыларының референдумда соңгуур эргелери болгаш аңаа киржир эргелериниң кол магадылалдарының дугайында" федералдыг хоойлуга, регион хоойлужудулгазынга база Соңгулда комиссиязының регламентизинге даянып, Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының организастыг хуралын эрттирген. Тываның Соңгулда комиссиязының удуртулгазы болгаш шупту составы соңгулда хоойлужудулгазы езугаар, бедик деңнелге соңгулдаларны организастаар дээш бүгү күжениишкинни салыр. Бүгү чуртта чаа составтыг 55 комиссия хевирлеттинип турар. Ооң составтары бүрүнү-биле өскерилген. Чамдык комиссияларның удуртулгазы солушкан» - деп, Россияның ТСК Аппарадының соңгулда чорудуун организастаар эргелелдиң начальнигиниң оралакчызы Алексей Нестеров чугаалаан.

Возврат к списку