Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада республиканың инвестиция климадын экижидер төлевилел офизи ажылдап эгелээн

Тывада республиканың инвестиция климадын экижидер төлевилел офизи ажылдап эгелээн 09.12.2016
 Республиканың Чазаанда регионнуң инвестиция климадын экижидер ажыл-чорудулгалыг төлевилел офизи ажылдап эгелээн. Сайгарлыкчы чорук адырында шаптараазыннарны эвээжедир ажылдардан аңгыда, Стратегтиг инициативалар агентилелиниң тургусканы өске регионнарда инвестицияның эки арга-дуржулгаларын ажыглаар. 
 Сайгарлыкчы болгаш инвестиция ажыл-чорудулгазында таарымчалыг байдалдарны хевирлээр талазы-биле мурнакчы угланыышкыннарны тодарадыры, Тываже инвестицияны хаара тударын эвээжедип турар салдарлыг чидиг айтырыглары илередири – төлевилел офизиниң кол айтырыглары ол. 
 Россия Федерациязының регионнарында инвестиция климадында байдалдың национал рейтингизиниң көргүзүглери езугаар Тыва Республикада инвестиция климадын экижидер «орук картазының» хемчеглер планынче киирер регионнуң эки арга-дуржулгаларын ажылчын бөлүк шилиир. Мында чугаа электри четкилеринге объектилерни кожарын бөдүүнчүдери, тудугга чөпшээрел алырын, өнчүге эргени бүрүткээрин дүргедедири, кадастр учедунга туруп алырының үезин кызырары болгаш ортумак база биче сайгарлыкчы чорукту деткиир хемчеглерниң дугайында чоруп турар. 
 Тываның Чазаа биле «Тыва энерго» АН-ның аразында дугуржулга езугаар, амгы үеде чырык четкилеринге коштунары 137-ден 90 хонукта кызырлып келген. Хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптер (МФЦ) электри четкилеринге коштунарынга билдириишкиннерни хүлээп ап турар. Тудуг тударынга чөпшээрел алыр үе – 268-тен 122 хонук кылдыр кызырылган. 
 Амгы үеде өнчүге эргени 8 хонук иштинде бүрүткедип болур. Күрүне бүрүткели, кадастр болгаш картография талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелели биле ТР-ниң Хөй-талалыг ажыл-чорудулгалыг төптери ТР-ниң МФЦ-инде Росреестрниң күрүне ачы-дузаларын көргүзеринге документилерни хүлээп-бээрин организастап турарынга мониторингини кылган. 1130 анкетаны сайгарган, харыы бергеннерниң хөй кезии ачы-дузаларның шынарынга таарзынган. Кадастр учедунга туруп алыры ам 30 хонук апарган.
  Төлевилел офизиниң ажыл-чорудулгазынга эксперттер, яамылар болгаш ведомстволар, регионнуң садыг-үлетпүр палатазының төлээлери, бизнес-омбудсмен дээш, өске-даа субъектилер калбаа-биле киржир. Офистиң ажыл-чорудулгазынга үнелелди Регионнарның инвестиция климадының байдалының национал рейтингизиниң медээлери-биле бээр.

Возврат к списку