Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле байыр чедириишкини 31.12.2016
 Эргим, хүндүткелдиг чонум! 
 База бир белен эвес чылды кады чурттап эрттивис. Шынап-ла, бо чыл чүгле бистиң улуг күрүневисте эвес, а бүгү делегейде белен эвес чыл болду. Саң-хөө, экономика, амыдырал-чуртталганың бүгү-ле талаларынга дыка улуг бергелер-биле холбашкан чылды үдеп, чаа чылды уткуп алырынга чедир эвээш үе артып кагды. 2016 чыл бистерге багай эвес, эки чыл болду, ынчангаш, үдеп турар чылывысты эки сеткил-биле, чылыг сактыышкыннар-биле үдеп каалыңар!  
 Бо чылын улуг соңгулдалар чылы болганда, бир дугаарында, чонумнуң мерген угаанныы дээш, келир үеже дидим көрүжү дээш, чаңгыс аай туруштуг, эл-хол чон бис дээрзин база катап бадыткап кааны дээш улуу-биле өөрүп четтиргенимни илередип каарын чөпшээреп көрүңер. 
 Россияның Президентизи-биле бо чылын каш катап дужуп тургаш, Россияның Чазаа-биле кады демнежип ажылдааш, чедип алган чедиишкиннеривис арбын болду.  
 Чүгле кезек-чамдык чижектерни адап-санап көрээлиңер: ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунда чаа электродизель станциязын ажыглалга киирдивис. Ам ында улустуң эң-не чидиг турган чырык айтырыы долузу-биле шиитпирлеттинген. Бай-Тайгада Хемчик хемни кежир чоннуң шагда манааны көвүрүг туттунган, ам чап-чаа көвүрүг кыры-биле Кызыл-Дагның чону аргыжып эгелээн. Улуг-Хем кожуунда ангор өшкү дүгүнден аржыылдар аргыыр цехтиң баштайгы барааннарын хол-биле тудуп, үнелеп көрдүвүс. Кызылдың аэропортунда амгы-үениң улуг самолеттары ужар-хонар шөлдү удавас долузу-биле ажыглалда кирип, ам кандыг-даа самолеттарны хүлээп алыр аргалыг болу бээр болгаш, аэропортту даштыкы чурттарже ужар деңнелче киирер бис. Барыын-Хемчик кожууннуң Дөң-Терезинде малчыннар уругларының интернадын болгаш чаа эмнелге пунктузун ажыттывыс. Чаа-Хөлде чаа культура бажыңынга, Чеди-Хөл кожууннуң Чал-Кежигде база Чөөн-Хемчик кожууннуң Хөндергейде чаа клубтарынга солун концерттерни, оюн-тоглааларны магадап көрдүвүс. А Кызыл хоорайга буступ дүжер деп бажыңнарга чурттап чораан улустарның чаа бажыңнар алгаш өөрүшкүден ыглажып турганы бо чылдың база бир уттундурбас өөрүшкүлүг хүнү болур. Чаа болгаш эде туттунган уруглар садтары, эът болбаазырадыр цехтер дээш, оон-даа хөй-хөй чедиишкиннерни адап-санап болур бис.  
 Бистерге боттарының амыдырал-чуртталгазы-биле, эрес-дидим, маадырлыг чоруу-биле тайбың амыдыралды чаалап берген тыва эки-турачыларга өөрүп четтиргенивисти илереткен тураскаалды бүгү чоннуң деткимчези-биле тудуп алдывыс. Алдарлыг чаңгыс чер-чурттувус, Тываның чоргаар оглу, Россияның Камгалал сайыды Сергей Шойгунуң ачызында чаа шериг кезээ туттунган. 55 дугаар даг бригадазында бистиң шериг оолдарывыс күрүнени камгалаар ыдыктыг хүлээлгезин төрээн чер-чурттунда чоргаары-биле күүседип эгелей бердилер. 1000 ажыг оолдар-кыстар шериг кезээнде ажылга чединдилер.  
 Бо чылдың база бир эң-не кол чедиишкини дээрге, "Аныяк өг-бүлеге кыштаг" болгаш "Азыракчы инек малым" деп төлевилелдерниң баштайгы киржикчилери улуг ажыл-агыйже шымныгып кириптилер. Бо чүгле эгези-дир, уткуп алырывыс чаа чылда база-ла улуг ажыл-херектерни уламчылаар сорулгаларны боттарывыс мурнувуста салып алган бис. Демнежип тургаш, оон-даа бедик чедиишкиннерни чайлыг чедип алырывыска бүзүрээр мен. 
 Эртип турар чылда мээң чонум уран-мерген, угаан-медерелдиг, амыдыралче көрүжү дидим апарган дээрзин бодум көрүп, херек кырында чедип алган ажыл-херектеривис-биле бадыткаттынып чор. Шак-ла ынчаар, чаа чылда база бот-боттарывысты деткижип ажылдаар бис, амыдыраар бис. Чаа-Чылдың байырлалдарын эрес-сергек, өөрүшкү-маңнайлыг, чырык күзелдерден күзеп тургаш, өг-бүлелер аас-кежиктиг, оюн-тоглаалыг уткуурун күзеп тур мен! Чаа чыл-биле, чаа-чаа чедиишкиннер-биле! 
 Тываның Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

Возврат к списку