Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Татарстан Республиканың Чазааның даргазы-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Татарстан Республиканың Чазааның даргазы-биле ужурашкан 09.01.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Татарстан Республиканың найысылалынга кыска хуусаалыг ажылчын сургакчылаашкын-биле чораан. Казаньга республика чазааның даргазы Ильдар Халиков-биле ужурашкан.  
 Тыва Республика биле Татарстан Республиканың аразында Садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, социал болгаш культурлуг кады ажылдажылга дугайында дугуржулганың пунктуларын күүседириниң айтырыгларын олар чугаалашкан. 2016 чылдың июльда ол документиде атты Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Татарстанның Президентизи Рустам Минниханов салганнар. 
 2016 чылда Тыва Республикага Татарстанның Президентизи Рустам Минниханов кээп чорааш, нефтехимиктиг, машина-тудуг продукциязы-биле улуг курлавырлыг Россияның улуг үлүтпүр төвү болур Татарстан Тыва-биле садыг-экономиктиг, культура-турисчи болгаш өөредилге харылзааларын хөгжүдеринге сонуургалдыын чугаалаан. 
 - Кады ажылдажылга дугайында документиге атты салып тура, бистиң республикаларывыстың, чоннарывыстың аразында ханы хүндүткелди илередип турар бис. Бистиң талавыстан база тыва коллегаларывыстың талазындан ажыл-херээвис элээн идепкейлиг болурун идегеп тур мен. Тыва амдыызында чедир ажыттынмаан, канчаар-даа аажок улуг курлавырлыг регион: турисчи-рекреация төвү-даа, минералдыг-чиг эт баазазы-даа, бистиң улуг чуртувустуң төөгү-культура өнчүзү-даа кылдыр. Кады ажылдаарының каш янзы аргалары, хөй талалыг угланыышкыннары бар. Адыр аайы-биле ажылчын бөлүктерни тургузарын дугуруштувус. Түңнелинде дыка хөй угланыышкыннар талазы-биле бот-боттарывыска ажыктыг болур бис – деп Рустам Минниханов чугаалаан.
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кады ажылдажылга дугуржулгазын тайылбырлап тура, ажыл-херектерни боттандырарының чурумун чоокку үеде хевирлээрин дыңнаткан. Ону дүргедедириниң бир аргазы – транспорт харылзаазын чедип алыры чугула деп чугаалаан. 
 Бо удаада Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Татарстан Республиканың Чазааның даргазы Ильдар Халиков-биле элээн каш айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.
 «Татарстанның Чазааның даргазы Ильдар Шафкатович Халиков-биле кады чугааны кылдым. Кедизинде барып Казаньже дорт авиарейстерни организастаары, турисчи кластерни тургузарынга сыын ажыл-агыйын кады чорудары, специалистерниң стажировкаларын эрттирери дээш өске-даа айтырыгларны сайгардывыс. Ханы билиглиг болгаш бедик мергежилдиг удуртукчу деп билдим. Татарстанның Чазааның ажыл-чорудулгазында шиңгээдип алыр чүүлдер дыка хөй-дүр. ТР-ниң Президентизи, мээң улуг эжим Рустам Нургалиевич Миннихановтуң эрге-чагырга ажыл-чорудуунда негелдези илдең-дир» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужуражылганың түңнелин бодунуң блогунда дыңнаткан.

Возврат к списку