Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Енисейская» куш фабриказы чуурга бүдүрүлгезин катап эгелээн

«Енисейская» куш фабриказы чуурга бүдүрүлгезин катап эгелээн 16.02.2017
 2016 чылдың октябрьда куш фабриказын «Хакасияның мал чеми бүдүрер заводу» КХН-ның удуртулгазынче дамчыткан. Куш фабриказының директорунуң оралакчызы Владимир Банников бүдүрүлгениң бо чоокку үеде планнарын таныштырган.  
 Баштайгы дээрезинде 55 муң хире баш дагааны азырап, хүнде-ле 40 муң хире дагаа чуургаларын бүдүрер. Бо үеге чедир фабрика дагаа эъдин бүдүрер тускай чер турганын сагындыраал. Дагаа чуургазын бүдүрерин каш-даа катап оралдашкан, ындыг болзажок, рынокта ол талазы-биле чижилге улуг болганындан ол чедимче чок болган. Бо удаада, экономиктиг таарымчалыг байдалды ажыглап, ону катап эгелээрин Банников дыңнаткан.
 Чөөн-Сибирьде дагаа чуургазының рыногунда ол бараанның улуг бүдүрүлгези – Подсинее суурда куш фабриаказы дүшкен. База бир кол бүдүрүлге – Шушенскоеде куш фабриказы ол продукцияга негелдени долузу-биле хандырып шыдавайн турар. Тыва фабрикага ол кончуг таарымчалыг арганы берген деп, бүдүрүлгениң удуртулгазы санап турар.  
Техниктиг аргалар, кадрлар база курлавырлар шупту бар-дыр деп Владимир Банников бүзүреткен. Ооң чугаазы-биле алырга, Тывада фабриканың дериг-херексели кожавыс Хакасияның ындыг бүдүрүлгелеринден технологтуг талазы-биле каш катап ажыг.
 «Хакасияда-даа, Шушенскоеде-даа чок, эки немец дериг-херекселди саткаш, мында салган. Чемгерери, өдекти аштаары - шупту механизастаттынган. Ийи корпусту чүгле 12 кижи ээлчежип хайгаараар. Оларның алдызы – дагаалардан алган 120 муң хире чуургаларны аайлап салырлар» - деп, ол дыңнаткан. 
 Оон аңгыда республиканың эрге-чагыргазы куш фабриказын доктаамал деткип, дагаа чемин садып алырынга дузалажып, электри чырыы дээш чарыгдалдың чамдыызын эгидип берип турар.  
 "Январь эгезинде дагааларны эътке дээш калбаа-биле соп эгелээн. 27 тонна эъттиң хөй кезиин боттарының садыы таварыштыр садып-саарган, а чамдыызын куш чеми-биле хандырган тала-биле санашкан. Ам 31 муң баш дагааның эъдин саарар» - деп, фабриканың садып-саарылга килдизиниң начальниги Айлана Чамыян немелде дыңнадыгны берген.

Возврат к списку