Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өскээр көжүрер программа-биле Кызылда 32 квартиралыг база бир бажыңны туткан

Өскээр көжүрер программа-биле Кызылда 32 квартиралыг база бир бажыңны туткан 03.05.2017
 "Спутник" микрорайонунда Убса-Нурская кудумчузу 14 дугаар бажың деп адрестиг 32 квартиралыг чаа объектини ажыглалче киирген. "Титан" компания аварийлиг чуртталга бажыңындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле бажыңны туткан. 
 Баян-Кольская 13, Дружба 34, Комсомольская 107 база Паротурбинная - 19/1 аварийлиг бажыңнардан чурттакчылар чаа квартираларның дүлгүүрлерин алган. Квартиралар 27-ден 53 дөрбелчин метр чедир шөлдүг. Даңзыны таныштырган соонда, кижилер чаа бажыңнарынче кирген.  
 "1950 чылда-ла туткан эрги бажыңга чурттап турдувус. Бөгүн ийи өрээлдиг квартираны алдывыс. Дыка өөрүп тур бис. Пенсионер улустар чаагайжыттынган бажыңга чурттаары дыка эки-дир. Тудугжуларга болгаш Чазакка четтиргеним илереттим. Четтирдивис!» - деп, Мария Викторовна Сагаан-оол өөрүшкүзүн үлешкен. 
 Чазак Даргазының бирги оралакчызы Органа Натсак биле Кызылдың мэри Владислав Ховалыг чурттакчылар-биле кады чаа квартираларны эргип көрген. Чон-биле чугааны кылып, бажың чоогунуң инфраструктуразын таныштырган. Ол чоогунда 825 олуттуг чаа школаны тудуп турар. Оон ыңай чаа уруглар сады база туттунар. Ынчан микрорайон таныттынмас апаар. Комсомольская кудумчузунда эрги бажыңдан көжер Николай Рудаков чаа оран-савазынга таарзынган. 
 "Эрги бажыңымга база чаңгыс өрээлдиг квартиралыг турдум. Бо квартирам база эки-тир, таарзындым» - деп, Николай чугаалаан.
  Амгы үениң стандарттары-биле квартираларны туткан: херген дээвиирлер, стеклопакеттер, чемненир чер биле улуг өрээлдери каттыштырган. Чамдык квартираларда балконнар база бар. Мэрияның ажылдакчылары четпестерни илередир дээш чурттакчылар-биле кады квартираларны хынап көрген. Бухтуева кудумчузунуң 3 дугаар бажыңында, мэрияның департаментизинде, четпес чүүлдерге хамаарыштыр айтырыгларны хүлээп ап турарын мэрниң оралакчызы Борис Очур дыңнаткан.  
 "Меңээ квартиралар дыка таарышты. Ооң хемчээлиниң дугайында хөйнү чугаалап, маргыжып-даа болур. Хоойлу-биле алыр болза, чеже хамааты барыл, ол хирени алыр ужурлуг. Квартираларны шынарлыг кылган-дыр. Өртке удур медээчини база эптээн. Подъездилерде чырык. Берге-даа болза, дыка эки программа. Херек чүүлдери шупту кудумчуга турган бажыңнарның чурттакчылары ам чаагайжыттынган, чырык оран-саваларны алган. Чаа бажыңнар ээлеринге аас-кежикти күзедим!» - деп, мэрниң социал политика талазы-биле оралакчызы Нина Потапова чугаалаан. 
 Чылыгга кожарының айтырыы эвес болза, бажыңны моон-даа эрте дужааптар турганын тудуг компаниязының директору Эдуард Бабкин чугаалаан. Тываның Чазаа чылыг хандырылгазының айтырыын шиитпирлеп, Кызылдың ЧЭТ-че чылыг четкизин дамчыткан. Өскээр көжүрер прогромманың онзагайы – бажыңның чүгле тудуун акшаландырар болза, а арткан инфраструктура айтырыгларын тус черниң чагыргалары боттары шиитпирлээр. Удавас бажыңче изиг сугну киирер. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тудугжуларның ажылынга, ону кылганының хуусаазынга, тудуг шөлдеринде ажылдарга мониторингини чорударын Кызылдың мэри Владислав Ховалыгга онааган турганын сагындыраал. Хоорай чагыргазының бир кол айтырыы - квартиралар алыр кижилерниң даңзызын тургузары.  
 Удавас Убсу-Нурская кудумчузунда хөй квартиралыг элээн каш бажыңнар ажыглалга кирер. "Титан" КХН «Автономнуг системалар технологиялары» компания-биле кады база бир бажыңны тудуп турар.

Возврат к списку