Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Каа-Хем суурда, сугга алыскан черлерде кижилерге, дуза көргүзер болгаш тайылбыр бээр республиканың эки турачылар штавын ажыткан

Тываның Каа-Хем суурда, сугга алыскан черлерде кижилерге, дуза көргүзер болгаш тайылбыр бээр республиканың эки турачылар штавын ажыткан 04.04.2018
Тывада, Каа-Хем суурда сугга алыскан черлерде кижилерге дуза көргүзер болгаш тайылбыр бээр, республиканың эки турачылар штавы бодунуң ажылын эгелээн. 
Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурнуң 2 дугаар школазының баарында девискээрде штабты тургускан. Сугга алыскан черде 25 бажың артпышаан. А комиссия когаралды илередир ажылын уламчылавышаан.
Комиссия ажылын марттың 29-та эгелээнин Кызыл кожуун чагыргазы дыңнаткан. Ийи бөлүкке чарлып алгаш, ажылды организастаан: бирээзи бажыңнарны кезип турда, өскези документилер-биле ажылдаар. Комиссия кежигүннери чурттакчылар-биле ужуражып, бир эвес үрелген эт-сеп бар болза, ону чурукка азы видеога тырттырып, демдеглеп ап турар.  
Апрель 3-түң кежээзинге чедир комиссия кежигүннери 80 хире бажыңны кезээн. Тываның ХК база ОБ албанының дамчытканы чылыдар херексел-биле бажыңнарны кургадырынга билдириишкиннерни хүлээп ап турар. 
Бажыңнарны кезип чоруп турда, чурттакчылар компенсацияның хемчээли, хуу кудуктарны дезинфекциялаары дээш, өске-даа айтырыгларны сонуургаан. Республиканың эки турачылар штавынга келгеш, тускай специалистерден сонуургаан айтырыгларынга харыыларны, психологтуг дузаны азы компенсация алырынче билдириишкинни канчаар шын долдурарынга тайылбырны ап болур. 
"Бөгүн мында, Тываның Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албанының аварийлиг катап тургузуушкун килдизинден ажылдакчылар-биле кады, шупту 18 кижи ажылдап турар. Камгалакчылар бажыңнарда сугну үндүр сорудуп, кургадыр ажылдарда хаара туттунган. Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң айтыышкыны езугаар республика курлавырындан техниканы: чылыг үрер херекселдерни, чонга дыңнадыг кылыр ыыткыр медээлээр машинаны хаара туткан. Когараан девискээрлерде чонга эптиг боор кылдыр консультация бээр штабты ажыткан» - деп, ХК база ОБ албанының удуртукчузу Аяс Сарыглар чугаалаан. 
Республиканың эки турачы штавында юристер, ХК база ОБ албанының, Кызыл кожуун чагыргазының, Роспотребнадзорнуң төлээлери, психологтар база волонтерлар дежурныйлап турар. Специалистер штабка 9.00 шактан 20.00 шакка чедир ажылдаар. Штабка дүнеки үеде оперативтиг медээлерге харыылаар харыысалгалыг дежурныйлар артар. Кол дуза - волонтерлардан. Чижээ, Кызылдың сугга когараан чурттакчыларынга эмчи волонтерлар база «Мээң найысылалым» шимчээшкининиң активчилери дузалажып турар. Ындыг арга-хевирни Каа-Хем суурга ажыглаар.  
"Республика Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол когараан кижилерге дуза көргүзер ажылдарны күштелдирери-биле волонтерлар штавын тургузар саналды киирген. Харыысалгалыг албаннар доктаамал ажылдап турар. А чурттакчылар биеги амыдыралынга эглип кээр кылдыр, оларның бергедээшкиннерин ажып эртеринге дузаны кадар дээш, бо штабты тургускан. Волонтерлар чугайлап, будуур, эде чайладып көжүрер, чаагайжыдар ажылдарга боттарының дузазын кадарлар. Тывада Эки турачылар чылы анаа-ла хоозун чугаалар эвес, а херек кырында бот-боттарыска дузалажып, деткижип турарывысты бадыткап көргүзеривис ол» - деп, Тываның Баштыңының оралакчызы Максим Тунев чугаалаан.  
Түр үениң пунктузу Солаан Базыр-оол аттыг культура бажыңында бо хүннерде ажылдап турар. Ында 9-тан 15 кижи доктаамал хонуп турарын Кызыл кожуун чагырга даргазының оралакчызы Айлана Бижик дыңнаткан. Марттың 25-тен бо хүнге чедир түр үениң чурттаар пунктузунга 499 кижи келген, оларның 287 улуг база 212 бичии кижилер болган.  
"Башкылар-биле кады ажылдап тур бис. Уругларның даңзызы тодараттынган, класс удуртукчу башкылары адрес аайы-биле аңгылап, кымга чүү херегин даңзылаан. Энерел сеткилдиг хамаатыларның дузазы-биле бо неделяда херек чүүлдер-биле хандырыптар боор бис. Сугда кирген зонада өг-бүлелер даңзызы-биле алырга, Каа-Хемниң 2 дугаар школазында 57, бир дугаар школада 4, а Кызылдың школаларында 10 кижи өөренип турар. Олар кичээлдер үспээн. Аараан азы кадыы баксыраан дугайында дыңнадыглар кирбээн. Түр када чурттаар пунктуда база аараан кижи чок» - деп, Кызыл кожуун чагырга даргазының оралакчызы Айлана Бижик тайылбырлаан.  
Кожуун чагыргазы Тываның Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел, Херээженнер эвилели-биле кады чондан дузаламчы чыырын эгелээн. Каа-Хем суурда Народная кудумчузу 1В адресте, 2 школаның чанында, Республиканың эки турачылар штавынга өөредилге херекселдери, идик-хеп дээш, өске-даа чүүлдерни эккеп болурун буянныг чонувуска дыңнаттывыс.  
Дараазында черлерде база дузаламчыны чыып турар: 
- ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел, Кызыл хоорайда Кочетов кудумчузу, 155 дугаар бажың;  
- Кызыл кожууннуң Өг-бүле болгаш уругларга социал дуза төвү, Каа-Хем суурда, Щорс кудумчузу, 10 дугаар бажың;  
- ТР-ниң Күш-ажыл яамызының Мониторинг болгаш анализ төвүнүң бажыңында стационар пункт, Кызыл хоорайда Кочетов кудумчузу, 35 дугаар бажың, тел. 2-30-34.

Возврат к списку