Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы муниципалдыг эрге-чагыргаларга сезоннуг ажылдарның уг-шиин берген

Тываның Баштыңы муниципалдыг эрге-чагыргаларга сезоннуг ажылдарның уг-шиин берген 05.04.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол среда эртенинде бодунуң блогунга, муниципалдыг эрге-чагыргага сезоннуг ажылдар-биле холбашкан кол даалгалар даңзызын парлаан:
«Апрель – субботниктер айы база майның узун дыштаныр хонуктарының бүдүүзү. Бо өйде бажыңнар чанын база чоок-кавын аштап, арыглап эгелээривис чаңчыл апарган. Тодаргай хүнде болгаш шакта бок сөөртүр транспорт-биле коммунал албаннар хандырган турарын, муниципалитеттерниң удуртулгазы хайгаараар ужурлуг. Оон башка кижилер богун кайы хамаанчок төп, өрт айыылын үндүргү дег, кудумчуларга-ла богун өрттедип эгелээр. Ылаңгыя ол Кызылда база хоорай долгандыр дача суурларында сырый туттунган хуу бажыңнарга хамааржыр. Бирээде ол. 
Ийиде, чурттакчыларның хостуг үезин дээштиг организастаар дээш, майның дыштаныр хонуктарынга амдыгааштан белеткелди муниципалдыг тургузуглар контрольдаар. Мен болза, огород тарыырынга белеткенир мен. Ол кадык болгаш арыг чемни курлавырлаары-дыр, оглумну күш-ажылга база дыдыктырар. Найысылалга-даа, суурга-даа кижилер баар кылдыр, спортчу инфраструктураны калбаа-биле ажыглаар. Хөйнүң киржилгези-биле хөглээшкинниг хемчеглер черле турар. Ындыг болзажок, ол хүннерде спортчу шөлдер, стадионнар, бассейннерни ажыглаар, дыштаныр хүннүң ярмаркаларын база рыноктарны ажылдадыр, дыштанылганың өске-даа аргаларын киириштирер дээш кичээнгейни салыр.
Айыыл чок чорукту сагыыры – эң-не кол. Байырлал хүннеринде кожууннар биле найысылал аразынга школачылар бөлүктери, спортчулар, артистер үнүүшкүннери дээш, пассажирлерниң аргыжылгазы көвүдээри билдингир. Чүгле орук полициязы эвес, а шупту деңнелде пассажирлер аргыштырылгазын харыылап турар кижилер ол талазы-биле элээн шыңгыы негелделиг болур херек. ОБЯ-ның шугуму-биле хөй кижилер чыглыр черлерниң, ылаңгыя хааглыг шөлдерниң айыыл чок чоруун хынап, тайылбыр ажылын чорудуп, харыысалгалыг кижилерге айтыышкыннарны бээр.  
Арага садарының чурумунуң дугайында чүнү чугаалаарыл. Шупту хөделиишкиннерниң чуруму ажылдап кылдынган. Социал албаннар-биле хөй-ниитичилер, участок шагдаалары кады, учетта эң-не чедимче чок өг-бүлелерни база онза айыылдыг бөлүкте хамаатыларны хынаарын катап база онзалап айыттым. Ол өг-бүлелерде ажы-төлче онза кичээнгейни угландырар. Дыштаныр ол хонуктарда школачыларны экскурсияларже хаара тудуп, ажыктыг дыштанылганы организастаарының аргазын тывар. Үстүнде айыткан ажылдарда эреңгейлээн чүүлдер турбас кылдыр, амдыгааштан эгелеп белеткенир».

Возврат к списку