Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Каа-Хем суурда чылдың-на сугга алзыр девискээрлерге хамаарыштыр шиитпирни бир ай иштинде алырын Кызыл кожуун чагыргазынга берген

Тываның Баштыңы Каа-Хем суурда чылдың-на сугга алзыр девискээрлерге хамаарыштыр шиитпирни бир ай иштинде алырын Кызыл кожуун чагыргазынга берген 11.04.2018
Вторникте, муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция чурумунга эрткен республика чазааның хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Каа-Хем суурда чылдың-на сугга алзыр девискээрлерге хамаарыштыр тодаргай хемчеглерни бир ай дургузунда алырын Кызыл кожуун чагыргазының даргазы Валентин Енданга дааскан.
Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда 2 дугаар чаа школа чоогунда, Хербис дааның эдээнде, чавызааш черде чуртталга бажыңнары 2000 чылдар ортаа үезинде тыптып келген. 
Ооң мурнундагы суур чагыргазы хоойлуну арта базып, тоомча чогундан база хээлиленгенинден бажыңнар аңаа кара туразында туттунган, буруулуг албан хаакчыт кижилер ол дээш хоойлу мурнунга харыылаан. Суур-даа, кожуун-даа чагыргазы харыысалга чүктевээн. Дыка хөй бажыңнарны баштайгы ээлери садыпкан. 
Чылдың-на суг алыр ол девискээрге, микрорайонну сугдан камгалаары-биле эрткен чылын камгалал чалды туткан. Бо чылын хенертен чылааш, хар дыка дүрген эрээнинден, аккан суг камгалал чалды чире шаапкан. Ооң кадында, суг агар кылдыр каскан бугаларже чон богун база төп каапкан. 
Мартта ий черлерден аккан суглардан хөй бажыңнарның алзыптарын чайлаткан. Камгалал ажылдарынче кижилерни болгаш техника аймаан дыка дүрген хаара тудуп, сугга алыскан черде өг-бүлелерге түр када чурттаар пунктуну ажыткан. Ниитизи 133 кижини, оларның аразында 53 уругларны көжүрген. Социал албан черлери уруглар-биле ажылдаан. Ооң мурнунда чылдарга бодаарга, элээн шалыпкын ажылдааннар. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол яамылар, ведомстволар болгаш албаннарга бот-идепкейи база мөөңнеп каттышканы дээш, четтиргенин илерткен, ындыг болзажок мындыг маадырлыг чорук кымга-даа херек чок деп демдеглээн. Бо байдал чыл санында катаптаттынмас кылдыр, бир-ле чүвени кылыр херек деп, деп ол чугаалаан. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрээн сугларны чаяар талазы-биле айтырыгларны сайгарар ажылчын бөлүктү тургузар дугайында айтыышкынны хүлээп алырын оралакчызы Анатолий Дамба-Хууракка дааскан. 
«Төлевилел институттарының төлээлерин хаара тудуп, ол ажылдарның өртек-үнезин тодарадыр херек. Чазак албан дузалажыр апаар, а кандыг боттуг түңнелдиг болуру, өске айтырыг. Кижилерни өскээр көжүрер ийикпе, азы камгалал чалды болгаш суг чаяар буганы быжыглап, тудар. Шынарлыын, таарымчалыын эки деңзигүүрлеп көөр херек. Чай дургузунда ол ажылдарны чогуур деңнелде кылып алыр дээш, бир ай дургузунда харыыны бээрин даастым. Силерге, Валентин Иванович, (ред. Кызыл кожуун чагыргазының даргазы) кижилерге материалдыг төлевирлер-биле холбашкан шупту чүүлдерни тургускан чурум езугаар боттандырарын сүмелеп тур мен».

Возврат к списку