Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйынга 2018 чылдың тарылга ажылдарын үе шаанда эгелээрин сагындырган

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйынга 2018 чылдың тарылга ажылдарын үе шаанда эгелээрин сагындырган 24.04.2018
Понедельникте чазактың аппарат хуралында, республика баштыңы Шолбан Кара-оол кожуун чагыргаларының баштыңнары-биле тарылга сезонунга көдээ ажыл-агый яамызының белениниң айтырыын видеохарылзаага чугаалашкан.  
«Часкы хүн - чылды чемгерер деп, чоннуң чугаазы бар. Апрель биле май – көдээде эң-не харыысалгалыг үе. Агротехниктиг хуусааларны сагып, 2018 чылдың тарылгазын үе шаанда эгелээрин чедип алыр. Бо чылын көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлерин деткиири-биле 59 млн. рубльди мөөңнээн, ындыг болзажок, акшаны анаа-ла довуракка хөөп калбас, киирген копеектен беримчелиг боор кылдыр, ажылдап шыдаар ажыл-агыйларга дузалаар бис деп база катап сагындырып тур мен. Көдээ ажыл-агый яамызы база чер-черлерде удуртукчулар дорт харыылаар» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.  
Бо чылын 30,8 муң га шөлге картошка, ногаа, тараа болгаш мал чиир культураларны тарыын Тываның көдээ ажыл-агыйы дыңнаткан. Часкы тарылга шөлдериниң 27 хуузун азы 9130 га шөлүн чайын аңдарып белеткээн. 
 Республикада агротехниктиг хуусааларны мынчаар тургускан: тараа культураларынга:
 - эрте тарылга – майның 1-ден 20-ге чедир; 
 - орай тарылга – майның 15-ден 30-ге чедир;
 мал чиир культураларга:
- часкы тарылга - майның 20-ден июнь 10-га чедир;  
- чайгы-күскү тарылга – 2017 чылдың июль 20-ден август 20-ге чедир.
 Ниити хереглелдиң 22 хуузу азы 953,5 тонна үрезин көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринде бар:
 - Таңдыда - 351,7 тонна, 
 - Бии-Хемде - 153,6 тонна, 
 - Каа-Хемде - 143,7 тонна; 
 - Сүт-Хөлде - 131 тонна. 
46 млн. рубльден эвээш эвес акшага ам-даа 4346,5 тонна үрезинни немей садар. Көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлерин деткиир кылдыр 2018 чылдың бюджединде 59,3 млн. рубльди тускайлаан.  
Ажыл-агыйлар 2,04 млн. рубль акшага 85 тонна үрезинни салып алыр планныг. Таңды, Каа-Хем, Сүт-Хөл, Бии-Хем кожууннарның ажыл-агыйлары-биле минералдыг чемишчидилге садып алыр керээлерни база чарган.  
Республиканың АҮК тракторлар-биле 105 хуу хандырттырган, а тарылга агрегаттары - чүгле 58 хуу. Бии-Хем биле Таңды кожууннарның ажыл-агыйлары эки дериттинген.

Возврат к списку