Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Сибирьниң автооруктар хайгаараар регионнар аразында эргелелдиң начальниги Федор Семенков-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Сибирьниң автооруктар хайгаараар регионнар аразында эргелелдиң начальниги Федор Семенков-биле ужурашкан 25.04.2018
Чугааның кол утказы – ылаңгыя пассажирлер аргажылгазында контроль-хайгаарал ажыл-чорудулгазын шыңгыырадырының айтырыы болган.  
Тываның Баштыңы ужуражылга соонда, вице-премьер Артур Монгал биле орук-транспорт комплекизиниң сайыды Олег Бадыга транспорт хайгааралында харыысалгалыг албаннарның ажылында четпестерни чайладыр хемчеглерни болгаш республика иштинде база регионнар аразында рейстер-биле пассажирлер аргыжылгазының айыыл чок чоруун контрольдаар арга-хевирлерни ажылдап кылырын онааган.
 Шолбан Кара-оол оон аңгыда, уруглар сөөрткен автомобиль турларын учеттап база планнаарынче, ындыг хевирлиг аргыжылганы организастаар тускай негелдеже, чолаачыларны шилииринден эгелээш автобустуң техниктиг байдалынга чедир айыыл чок чорук талазы-биле дүрүмнерни сагып турарынче онза кичээнгейни салырын негээн.  
Чазак даргазы Федор Семенков-биле республиканың хоорай иштинде база муниципалдар аразында пассажирлер аргыштырар адырда өскерлиишкиннерни база чугаалашкан. 
Тываның Баштыңы ол угланыышкында хемчеглер болгаш чедиишкиннер дугайында сонуургаткан. «Кызылгортранс» муниципалдыг аргыжылга компаниязының автобустар парыгын четчелеп, хоорай иштинде эң-не хереглелдиг маршруттарда хөй-ниити транспортун салган. Республика чазаа 2018 чылда Тываның найысылалы-биле кожуун төптериниң аразынга автобустарның доктаамал аргыжылгазынче шилчип, ону организастаар дээш шимчеп чоруур составты көвүдедир ажылды ам-даа уламчылаар. Республиканың эрге-чагыргазы регионда пассажирлер аргыжылгазын башкарар кол звено апаар Кызылга автовокзалды хуу инвестиция акша-хөреңгизи-биле тудар планныг. 
Федор Семенков автовокзалдар ажыл-чорудулгазын болгаш автобустар аргыжылгазын организастаарда Красноярскиниң транспортчуларының арга-дуржулгазын ажыглаарын сүмелээн. Сибирьниң транспорт хайгааралының баштыңы Красноярск биле Тываның транспортчуларының аразында эш-хуу харылзааны тургузарынга боду дузалажырын аазаан. 
«Айыткалымда мени дүвүреткен транспорт темазын эрге-чагырганың шупту деңнелиниң мурнунга тургузуп, а бөгүн Сибирьниң автооруктар хайгаараар регионнар аразында эргелелиниң начальниги Федор Семенков-биле сайгардым. Ылаңгыя пассажирлер аргыштырар адырда контроль-хайгаарал ажылын шыңгыырадырынга Федор Григорьевич биске дузалаар деп бүзүреп тур мен. Пассажирлер аргыштырылгазынга реформаны чорударын чаңгыс эвес чылда туржуп келдим. Бо чылын ол угланыышкында боттуг бирги базымнар кылдынган. Хоорай иштиниң маршруттарын чурумчудар дээш, Кызылгортранска 20 автобусту садып алдывыс. Тывадан үндүр база кожууннар аразынга доктаамал аргыжылганы чедип алыр дээш, системаны бүрүнү-биле чурумчудап алыр болзувусса, ам-даа автобустарны садар бис. Аалчывыс автовокзалдар тудуунче бодувустуң сайгарлыкчыларывысты хаара тудуп, орук-транспорт комплекизинге бодунуң кадрларын белектээр Кызылдың техникумун бедик деңнелде тудуп турарывысты онзалап демдеглээн. Хайгаарал талазы-биле алырга, ында ажыл бажын ажыг. Бистиң автобустарывыс кандыг хажыдыышкыннарлыг, уругларны канчаар сөөртүп турарын билир бис. Пассажирлер сөөртүлгезинге хамааржыр шупту чагыглыг рейстер болгаш чартерлерни, ылаңгыя уруглар сөөрткен транспортту хайгааралга ап, ооң айыыл чок чоруун хынаар аргаларны тургузары чугула. Бистиң транспортчуларывыс автовокзалдар ажылын база пассажирлер аргыжылгазын организастаарда Красноярскиниң арга-дуржулгазын өөренип көөрүн дугуруштувус» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужуражылганың төнчүзүнде бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку