Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Майның 1-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының Майның 1-биле байыр чедириишкини 01.05.2018
Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
Частың болгаш Күш-ажылдың хүнү-биле сеткилим ханызындан байыр чедирдим! 
Майның бири российжилерниң шупту салгалдарының эң-не ынак байырлалдарының бирээзи. Ол чүгле «узун» дыштаныр хонуктарда эвес, а бистиң шуптувуска тайбың, эп-найырал болгаш шынчы тургузукчу күш-ажылдың демдээ дээн ышкаш бүгү чоннарга чоок, үнелиг чүүлдерни илередип турар байырлал. Чүгле күжениишкинниг болгаш чогаадыкчы күш-ажыл-биле амыдырал-чуртталганы чараш, эки, таарымчалыг кылдыр тургузар.  
Тыва бодунуң күш-ажылчы чедиишкинери-биле чоргаарланыр ужурлуг деп санаар мен. Силер ону билир силер. Ол дээрге элээн күчүлүг регионнарга безин деңнешкен үлетпүр бүдүрүлгези-дир. Көдээ ажыл-агыйында,ооң кол адыры – мал ажыл-агыйында элээн шапкын хөгжүп, чамдык көргүзүглер талазы-биле мурнунче үнген бис. Чаа аэропорт, чаа оруктар, чаа школалар база уруглар садтары, он-н көдээ клубтар-дыр. Кандыг-даа адырны көөр болза, республика чурттакчыларының күш-ажылының үре-түңнелдери көскү. 
Чүгле хей-аът-биле ажылдаарындан аңгыда, мергежилдии, идегелдиг болгаш арын-нүүрлүү-биле ажылдап өөрени берген бис. Республиканың мурнунда улуг-улуг планнарны болгаш айытырыгларны шиитпирлээринге ол чугула херек. Эрткен үш чылда ажыглалче киирген чуртталга бажыңнарынга бодаарга, бо чылын оон үш катап хөй оран-сава тударын планнадывыс. Транспорт болгаш энергетика инфраструктуразында база улуг-улуг төлевилелдер көрдүнген, оларның иштинде федералдыг оруктуң чаа угланыышкыны, кожа чыдар регионнарже дорт автомобиль оруу, демир-орук тудуу, котельнаяларның чаартылгазы, энергия дамчыдар шугумнуң, чаа-чаа дузалал станцияларның тудуу-дур.
Агроүлетпүр комплекизиниң мурнунда канчаар-даа аажок улуг сорулгалар салдынган – уксаажыдылга ажыл-агыйын катап тургузары, эът болбаазырадылгазын сайзыраңгайжыдары, бодувустуң продукциявыс-биле чурттуң рыногунче үнери-дир.  
Ол бүгү төлевилелдер амыдыралдың чаа, элээн бедик шынарынче үнеринге быжыг үндезиннерни салыр. Бо хүнде, эрткен оруувусче хая көрнүп тура, Май 1-ниң хүнүнде демниивис ышкаш каттыжа бээр болзувусса, бо сорулгаларны база шупту демниг чедип ап шыдаар бис дээрзинге бүзүрээр мен. 
Байырлал-биле, Тыва! Күш-ажыл кижи бүрүзүнге сеткил-ханыышкынны, өөрүшкү-маңнайны эккээр болзун! Шуптуңарга аас-кежикти, каң дег кадыкшылды, бүгүдеге менди чаагайны күзедим, эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

Возврат к списку