Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 25.07.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев база Журналистерниң делегей федерациязының төвүнден төлээ Тимур Шафир-биле ужурашкан. Олар Тыва Республикага ажыл-агый аайы-биле кээп чораан.  
«Солуннар кол редакторларының киржилгези-биле чаңчылчаан ужуражылгавыста төөгүлүг болуушкун немешкен - Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев база ооң коллегазы, Журналистерниң делегей федерациязының төвүнден Тимур Шафир мында келген. Кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалаштывыс. Эрге-чагырганың ажык-чарлыының база журналисчи көрүштү шын илередириниң чугула айтырыглары көдүрүлдү - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.
Журналистер дөрткү эрге-чагырганың төлээлери болгаш, хөй-ниитиниң үзел-бодалын хевирлээринге салдары улуг деп билир мен. Тыва дугайында эргижирээн дыка хөй дидир-дидирлер бар болгаш чугаалажыр чүүлдер бар. Профессионал журналисчи организациялар удуртукчулары бистиң республиканы бүгү чаражы-биле, чедиишкиннери база четпестери үнелеп, канчаар барыл, ынчаар билип алырын күзеп тур бис». 
Ужуражылга үезинде интернет делгемнеринде уруглар болгаш элээдилерниң айтырыгларын база чугаалашкан. Ону тоомчага албайн барып болбас.  
«Оолдар, кыстарның салдынчаа, үзел-бодалының тапталчаа – эксперттер ниитилежилгезиниң кичээнгейге алыр темалары ол, а журналистер ынаар сагышты салыр ужурлуг. Владимир Соловьев мени дыка өөрттү. Россияның журналистер эвилели журналистер этиказының бөлүк дүрүмүн эде чаартыр планныын чугаалады. Журналистер эвилелиниң удуртукчузу Тываның эр кижилерниң ыдык дүрүмнериниң сөзүглелин бедии-биле үнелээн. Ону албан-биле тырттыргаш, Фейсбукче салып үндүрдү - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. - Россияның президентизи Владимир Путин үш хонук бурунгаар «Россияның алдарлыг журнализи» атты тыпсыр дугайында чарлыкка атты салганы, дыка эки. Журналист мергежил шынап-ла маадырлыг, ам шак ындыг ат күрүне шаңналдарының реестринче кирген. Аалчыларывыстан Тываның, ооң онзагай черлериниң база чонунуң дугайында эки дыңнадыгларны алдывыс. Россияның журналистер эвилелиниң тыва регион салбыры бедик үнелелди алган. Аныяк журналистерге өөредилгелиг арга-дуружулгаларны база өске-даа профессионал хемчеглерни эрттирер планнар хөй. Кезээде оларны деткиир мен». 
Тываның Баштыңының айтырыынга харыылап тура, Владимир Соловьев Журналистер эвилели журналисчи этика дүрүмнерин чүге эде чаартыр деп турарынга тайылбырны берген.  
«Аныяктар мөзү-бүдүштүң үнелиг чүүлдеринге даянган турарын күзеп тур бис. Амгы кодексти интернет чок, амгы хемчээлдер чок турда тургускан - деп, Владимир Соловьев чугаалааш, Шолбан Кара-оол – Фейсбукта идепкейлиг ажыглакчы база социал четкилерде бижикчилер-биле харылзаалыг хөй эвес удуртукчуларның бирээзи деп демдеглээн. – Ам шупту чүве өскерилген, чуртталга шапкынчаан. Аңаа таарыштыр тургустунар херек». 
Профессионал журналист эвес-даа болза, дыка хөй российжилер боттары блогтарлыг, сөзүглелдерни бижип, янзы-бүрү медээлерни берип, азы болза, бажынга кирген чүүлдерни бижип турарынче Россияның журналистер эвилелиниң удуртукчузу кичээнгейни угландырган. – Ону номчуп турар бистиң хамаатыларывыс, четкиниң идепкейлиг ажыглакчызы биле журналист – ийи аңгы билиишкин дээрзин билбестер. Журналист кижи бодунуң сөстери дээш харыысалгалыг». 
Россияның журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев, организацияның тыва салбырын быжыг бут кырында турар деп, мактаан. «Журналистер Эльвира Лифанова биле Надежда Антуфьеваны дыка эки таныыр. Кандыг номнар үндүрүп, чүнү канчап, кандыг эгелээшкиннерлиг дээш, оларның эки ажыл-херээн билир» - деп, Владимир Соловьев чугаалаан.  
Журналисчи организацияның удуртукчузу чуртта дыка хөй аныяк журналистерниң информация-биле ажылдаар деңнели куду деп демдеглээн.  
«Чуртка «Инфорум» деп аттыг өөредилге практумнарын эрттирер деп шиитпирлээн бис. Аныяктар аңаа боттарының билиг-мергежилин бедидер. Магадандан Калининградка чедир, бүгү чуртка, ындыг 26 шуулганга шупту киржир күзел бар. Чыгдынган чугула айтырыгларны эрге-чагыргага дыңнадыр бис. Ындыг шуулганнарның бирээзин Тывада бойдус-чурумалдыг «Алдын-Булак» девискээринге эрттирип база болур» – деп, Владимир Соловьев демдеглээн.

Возврат к списку