Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Күчүлүг Россияның база бистиң республиканың чаагай чоруун кады тургусчуп база хөгжүдээлиңер

Күчүлүг Россияның база бистиң республиканың чаагай чоруун кады тургусчуп база хөгжүдээлиңер 07.08.2018
Тываның Баштыңының «Эштер офицерлер!» дээн командазы-биле байырлыг ужуражылга Чазак бажыңынга эгелээн. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга армияның полковниги эргени тывыскан соонда, шериг албанныглар база чепсектиг күштерниң төлээлери-биле албан езузунуң бирги ужуражылгазы бо болганын демдеглээлиңер. 
Тывага албан-хүлээлгезин эрттирер дээш келген доозукчу офицерлер залга чыглып келген. Кызыгаар эргелелиниң ажылдакчыларының эгелээни чаагай ужур, ам чылдың-на августа чепсектиг күштерниң удуртукчуларының чаа офицерлерин таныштырар езу-чаңчылы апарган.  
"Бисте корум-чурум камгалаар структураларның база 55-ки мото-адыгжы бригаданың одуруунда 50 аныяк кижи немешкен. Олар шупту эр-хейлер! Чижээ ОБЯ структуразында - лейтенант Амиран Сержинмаа, Сибирьниң өрт-камгалал академиязын тергиин демдектерлиг дооскан. ФККАЭ (УФСИН) ажылдакчызы апарган лейтенант Виктория Бекушева - уран гимнастикага Россияның спорт мастери. Офицерлерниң хөй кезии Тывадан. Төрээн черинге албан-хүлээлгезин эрттирип чанып келгени дээш, сеткилим ханызындан четтирдим! Кол федералдыг инспектор, чепсектиг күштериниң удуртукчулары-биле кады ажылывыска таарыштым. Кадрларны белеткеп өстүрер теманы бо-ла чугаажыр улус бис. Кеземче күүселдезиниң федералдыг албан эргелелиниң чаа удуртукчузу, полковник Д.И. Обломий ол талазы-биле мээң бодалымны хүлээп алганы дээш, четтирдим. Амгы бо 5 олутка немей, келир чылын база, 5 олутту бистиң республиканың абитуриентилеринге дилээрин ужуражылгада чугаалады. Офицерлерге Тываның дугайында таныштырып, күчүлүг Россияның база бистиң республиканың чаагай чоруун кады тургусчуп, хөгжүдеринче кыйгырдым! – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.  
Доозукчу офицерлер колдуунда үлелге езугаар келген болгаш, каяа албан-ажылын эгелээрин билирлер. Тываның иштики херектер сайыды, полицияның генерал-майору Александр Щур бо чылын 23 ажылдакчы немешкенин дыңнаткан. Олар шупту Россияның ИХЯ системазының өөредилге черлерин дооскан, үлелге езугаар опертөлээ, истекчи, назы четпээннер херектериниң талазы-биле инспектор, участок шагдаазы, харылзаа болгаш коммуникация инженери албан-хүлээлгелерни ээлээр.  
Чаа ажылдакчыларның чартыы полицияның муниципалдар аразында килдистеринге, а артканы найысылалда эргелелге күш-ажылчы оруун эгелээр. Доозукчулар аразында спортчулар база бар, чижээ, Барнаулдуң юридиктиг институдунуң доозукчузу Руслан Донгак бокска спорт мастери, а Омск академиязындан Менги Анай-оол – ИХЯ-ның дээди өөредилге черлериниң ортузунга мини футболга Россия чемпиону. 
Россияның ОБЯ-зының Тывада кол эргелелиниң начальниги, иштики албанның генерал-майору Андрей Назаров, ОБЯ-ның өөредилге черлериниң өрт-техниктиг угланыышкын талазы-биле чеди доозукчузун таныштырып тура, олар шупту өрт кезээниң караул начальниги албан-дужаалдарда томуйлатканын демдеглээн. Ай дургузунда стажировкалааш, зачет соонда, өрттү боттары өжүрүп кириптер.  
Россияның федералдыг айыыл чок албанының Тывада кызыгаар эргелелинде бо чылын 7 доозукчу келген. Эргелелдиң начальниги, полковник Вячеслав Шкирь, белеткел эрткен соонда, бирги шериг албан-дужаалга томуйладырын чугаалаан. Оон өске 2 кижи күрүне кызыгаарын камгалап, хайгаарары-биле кызыгаар заставаларынче аъттаныптар.  
2018 чылдың доозукчуларын канчаар үлээнин Кеземче күүселдезиниң федералдыг албан эргелелиниң чаа удуртукчузу таныштырган.  
"8 чаа лейтенант немешкен. Шупту – Тываның чурттакчылары. Бөгүнде территориалдыг орган четчелеттинген-даа болза, доозукчуларны биче удуртулга составының албан-дужаалынче эвес, а офицер составынче киирер шиитпирни үндүрдүм. Бистиң ажылдакчыларның одуруунче дүрген каттыжып, билиг-мергежилин практика кырында ажыглаарын аныяк лейтенантыларга күзедим» - деп, иштики албанның полковниги Дмитрий Обломий чугаалаан.  
Кызылда 55-ки мото-адыгжы даг бригадазынга албан хаап келген доозукчу офицерлер-биле ужуражыры эрткен чылдан бээр база чаңчылчаан. Бригаданың командири, полковник Рамиль Ибатуллин Тыва Республикада девискээр талазы-биле кирип турар төп-азия стратегтиг кол угланыышкынын демдеглээн. Ол шериг хүлээлгелиг кижиниң харыысалгазын, тодаргай офицерниң хөделиишкининден ооң албан-хаакчыларын, ол структураның дугайында чон чугаалажырын сагындырган. Доозукчу офицерлерде арга-дуржулгалыг дагдыныкчыларны быжыглаанын командир Ибатуллин чугаалаан.  
Доозукчу офицерлер мурнундан харыы сөстү лейтенант Алисултан Карымбаев бир дугаарында алган. Новосибирскиниң дээди шериг командылал училищезин дооскаш, Тывада 55-ки мото-адыгжы даг бригадазынга албан-хүлээлгезин эрттирери-биле келген. Ол ам разведка бригадазының ийиги взводунуң командири. 
"Хүндүлүг Тыва Республиканың Баштыңы! Эштер генералдар, эштер офицерлер! Силерге хүлээп алыышкын дээш четтиргеним илередип, Ада-чурт болгаш республика дээш албан-хүлээлгени күүседиринге беленивисти шупту доозукчу лейтенантыларының мурнундан аазадым!» - деп, Алисултан Карымбаев илеткээн.  
Полицияның лейтенантызы Вячеслав Сат ИХЯ доозукчуларының адындан сөстү алган. Ол Барнаулдуң юридиктиг институдун дооскан. Россияның ИХЯ-зының Кызыл хоорайда эргелелиниң истелге эргелелинге истекчи бооп ажылдаар. 
"Белеткел болгаш харыысалгалыг өөредилгениң 5 чылы артывыста арткан. Төрээн республикавыста ажыл-албанывыс эрттирип келгенивиске канчаар-даа аажок өөрүп тур мен. Хөй-ниитиниң чурумун камгалап, биске дандырган хүлээлгелерни күүседирин Иштики херектер яамызының шупту доозукчуларының мурнундан хүлээнип тур мен. Республика Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолга база сайыт Александр Александрович Щурга онза өөрүп четтириишкинни илереттим" – деп, Вячеслав Сат чугаалаан.  
Тываның Баштыңы доозукчу офицерлер, корум-чурум камгалаар структура удуртукчулары-биле ужурашкан соонда, Чазак бажыңының даштынга тураскаалга тырттырган.

Возврат к списку