Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чаңгыс демнигжилери партийжи ажылды чаартыр санал-оналдарны киирген

Тываның чаңгыс демнигжилери партийжи ажылды чаартыр санал-оналдарны киирген 12.11.2018
Тывага, муниципалдар аразында база регион деңнелинде, РФ-тиң Президентизи В. Путинниң Айыткалын боттандырар база «Чаңгыс демниг Россия» партияның ажылын чаартыр талазы-биле сайгарылганы чоруткан. 
Партия кежигүннери болгаш талалакчылары, эксперттер, хамаатылар дээш, 5 муң хире кижини ол ажылче хаара туткан. «Чаартылга-2018» дискуссия шөлүнүң түңнел ажылынга республикадан 140 делегат киришкен. 
2007 чылдан бээр «Чаңгыс демниг Россия» бүгү-российжи партияның Дээди чөвүлелиниң кежигүнү, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол делегаттар-биле ужурашкан. 
"Партия ажылының темазы делгем. Политиктиг амыдырал чидиг дээрзин чугаалаксадым, үеге чагырткан хүн бүрүнүң чаа негелделерге таарыштыр өскерлириишкиннерге белен, шынарлыг ажылдаарын бадыткаар херек. Шүгүмчүлелди ынаар, кыдыында чүүл-дүр деп көрген херээ чок. Чедир ажылдаар ужурлуг чүүлдер барын, чажырбас бис. Ындыг болзажок, оппонентилер чүү деп-даа чугаалаар болза, партия харыысалгалыг. Партийжи төлевилелдер ачызында, бисте чаа спорт залдар чаартынып, суурларда чаа культура бажыңнары туттунган. Ону он-он чылдарда кылып чадап турганы шын. Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының чоокта чаа эрткен соңгулдаларында «Чаңгыс демниг Россия» партияның хөй үннү алганы, аңаа бадыткал. Коллегалар, чаңгыс чер-чурттугларыңар, соңгукчуларыңар-биле хөй чугаалажып чоруңар. Бодуңар ажыл-херээңерни таныштырып, шиитпирлерни хүлээп алырда, сүмележиңер» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
Программа чаартылгазын чорудуп тура, партийжи хүн чурумунга киржир арга кижи бүрүзүнде турганын тыва политсоветке демдеглээн. Чүге дизе партия кежигүннери бодунуң кожууннарында чидиг айтырыгларны эки билир, ынчангаш партийжи ажыл-чорудулга-биле ол айтырыгларны шиитпирлээр дээштиг оруктарны саналдааннар.  
"Ажылды экижидер, хөй-ниити организациялары-биле кады ажылдаар, төлевилел ажылында чедиишкиннер дугайында дыка хөйнү чугаалаан. Секциялыг шөлчүгештер ажылында чидиг айтырыгларны шыны болгаш ажыы-биле чугаалап, маргыжып, дискуссияны чоруткан» - деп, «Кадык келир үе» федералдыг партийжи төлевилелдиң ТР-де координатору, Реснаркодиспансерниң кол эмчизи Ирина Бадыргы чугаалаан. 
«Чаңгыс демниг Россия» партияның регион күүсекчи комитеди Тывада дискуссия үезинде ажылдап кылган санал-оналдарны болгаш рекомендацияларны кошкаш, партияның ТКК-же чорударын дыңнаткан. Декабрь 7-8-де Москвага болуп эртер, партияның XVIII съездизиниң шиитпирлеринге оларның эң-не экилерин база киирер.

Возврат к списку