Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Российжи армияже келир үеде кыйгыртыр оолдар белеткээр инфраструктураны тургузар дээш Тыва херии базымны кылыр

Российжи армияже келир үеде кыйгыртыр оолдар белеткээр инфраструктураны тургузар дээш Тыва херии базымны кылыр 22.11.2018
Тыва Республика российжи армияже келир үениң оолдарын белеткээр база спорттуң тускай шериг хевирлерин хөгжүдер инфраструктуразын тударынга бурунгаар базымны кылырынга белеткенип турар.
Республиканың удуртукчузу Шолбан Кара-оол Россияның ДОСААФ даргазы, генерал-полковник Александр Колмаков-биле ужурашкаш, келир чылдың часка чедир Тывага тудар элээн каш черлер айтырыын чугаалажып көрген. 
Ооң бирээзи – Шагаан-Арыгга ужар чүүл спортчу клувун ажыдары. А ийи дугаарын республиканың найысылалы Кызылга тудар бодалдыг. Профессионал ажылга-даа, аныяктарның хостуг үезинге-даа дээш санаттынган боодалга черин ажыдар. 
«Республикада бар чүүлдерни бистиң саналдарывыс-биле холбаптар болзувусса, шын шиитпирни үндүргенивис ол. Республикада бактааттынган 55-ки аңгы мото-адыгжы дивизия база Президентиниң кадет училищези-биле ДОСААФ-тың структуралары кады сырый харылзаалыг ажылдаар болза, тулган-на ийик» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужуражылга үезинде чугаалаан.
Республика удуртукчузунуң ийи саналы ДОСААФ-тың даргазы Александр Колмаков-биле ужуражырынга чылдагаан болган. Чурттуң камгалалын быжыглаар адырда 90 ажыг чылдарда ажылдап турар бүгүдеге билдингир ниитилел-күрүне организациязынга, Агаар-десант күштериниң одуруунга албан-хүлээлге эрттирер оолдар белеткээр планны база боодалга тудар төлевилелди ажылдап кылыр кылдыр Тываже специалистерни чорударын саналдаан. 
Анаа ындыг ышкаш сагындырар бөдүүн саналга хамаарыштыр, солун саналдар кирген. «Белоруссияда, «Сталинчи үе» төөгү-культура комплекизинде кылганы ышкаш, ажылдакчылары иштики херектерниң улусчу комиссарлар үезинде дег тускай хептер кеткен, боодалга галереязын Кызылга чайлыг кылып болур. Кара адар тирни кандыг-даа кылдыр дериптер аргалар бисте бар» – деп, Александр Колмаков чугаалаан.  
Боодалганы российжи армияже кыйгыртыр аныяктарны чүгле өөредир чер кылдыр дээш эвес, а оон-даа солун сорулгаларга ажыглап болур деп, Александр Колмаков демдеглээн. Генерал-полковниктиң чугаазы-биле алырга, ДОСААФ-тың бээри дериттинген баазага анаа аңнаашкын ышкаш кылдыр, база снайперлер ырак хемчээлге часпайн адар аргаларны шиңгээдир шөл бооп болур.
Ону кылыр мурнунда, республика найысылалындан ырак эвеске турар ужурлуг боодалга галереязы тудар черни тодарадыр ажылды шиитпирлээрин демдеглээн. Кызылда боодалга шөлүн ДОСААФ-тың тус чер организациязынга арендага бээр. 1946 чылда республикада тургустунган бүгү-российжи ниитилел-күрүне организациязының регион салбыры, бөгүнде, үш тус чер база сес эге салбырларда 672 кижини хаара туткан. Кызылда, Ак-Довуракта база Шагаан-Арыгда үш техниктиг школа организацияның структуразында амгы үеде ажылдап турар. 
ДОСААФ-тың удуртукчузу Тываның Баштыңы-биле чугаалажып олура, Кызылдың чурттакчыларынга болгаш Президентиниң кадет училищезиниң курсантыларынга-даа эптиг шөлдү шилип алырын саналдаан. «Воронежте база Пермьде хааглыг боодалга черлери ышкаш, хоорай иштинге тудар арга-дуржулга база бар. Бир эвес ДОСААФ-тың Шагаан-Арыгга боттандырар деп турары өске төлевилелди боодалга полигону-биле холбаптар болза, база солун ийик» – деп, генерал-полковник Александр Колмаков демдеглээн. 
Республика Баштыңы Тываның Улуг-Хем кожуунунга, ында бар каттышкан техниктиг школа баазазынга, ужар чүүл спортчу клувун тударын саналдаан. Амгы үеде школа шупту категорияның автотранспортун мунар чолаачыларны, таңныылдарны, биче хемчээлдиг моторлуг суднолар башкарыкчыларын белеткеп, эде өөредип турар. Бир эвес ону эде организастаптар болза, чүгле чолаачыларны эвес, а десантыларны база белеткеп эгелээр.  
«Дыка хөй оолдарның ВДВ-ге шериг албан эрттириксээн күзели ам боттанып болур. Шагаан-Арыгда аэродромну белеткеп, аэроклуб тургузар байдалдарны кылып эгелээр бис» – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.
 Келир үениң авиация клувунга чүък машиналарын аңгылап бээринге Россияның Камгалал яамызы белен деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. Александр Колмаков бодунуң талазындан курсантылар өөредиринге чүгле самолетту эвес, а парашюттарны бээрин аазаан. Клубту ажылдадырынга чугула херек техниктиг болгаш ужудар специалистерни тыварынга, ол ышкаш аңгы-аңгы айтырыгларын шиитпирлээриинге амгы үеде ажыглалда авиация техниказын ажыглаарынга чөпшээрел бээринге Тыва белен.
 Россияның ДОСААФ даргазы Александр Колмаков Кызылга боодалга галереязы биле Шагаан-Арыгга авиация клувун таптыг холбап шенээрин саналдаан. «Бир эвес аэропорт-биле боодалга полигону кожа турар болза, курсантыларны десант дүжүрүп өөредир база парашют спортунуң сонуургактарынга шураар шөл кылдыр организастап болур. Аңаа парашют акробатиказынга байдалдарны тургузуп аптар болзуңарза, бүгү Сибирь силерже кээр боор» – деп, генерал-полковник чугаалаан.

Возврат к списку