Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Черби суурнуң чурттакчылары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Черби суурнуң чурттакчылары-биле ужурашкан 14.06.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Черби суурда Орус музей ажыдыышкынының байырлалынга киришкен. Тус черниң библиотека эргелекчизи, төлевилелдиң автору Александра Берёзкина Россиядан көшкеш, Черби суурга турумчаан орус чурттакчыларның езулуг орус аал коданы ышкаш музейни туттуруп үндүрген. Алызында барып ол аалчылар хүлээп алыр бажыңнарлыг турисчи комплекс апаар ужурлуг. 
Республиканың Чазаа ол эгелээшкинни деткип, бичии суурларны катап хөгжүдер губернатор төлевилелинче киирген. Суурнуң чурттакчылары музей тударынга херек акша-хөреңгиниң 5 хуузун боттары чыгган болза, а артканын республика эрге-чагыргазы акшаландырган. 
Шолбан Кара-оол төлевилелди чедиишкинниг боттандырганы дээш Черби суурнуң чурттакчыларынга байырны чедирген. Музей чүгле чаңчылчаан орус материалдыг культураны камгалап алганы-биле суурга херек эвес, а турисчи объект апаргаш, коммерциялыг-даа чаа ажылчын олуттарны ажыдып, суурнуң казназынче боттуг орулганы эккеп эгелээринге идегеп турарын Тываның Баштыңы чугаалаан. 
Улуг-Хемни кежир туткан шериг көвүрүгнүң ачызында, Черби сууру чедери белен чер апарган, ынчангаш мындыг хевирлиг төлевилелдер дыка херек. Чыл бурунгаар суур-биле аргыжыры дыка берге турган: чайын паромнап, кыжын дош кыры-биле чоруур. Республикадан 22 км-де чыдар суур хем кежер орук чогундан хөгжүлдениң хажыызынга турган.  
Тываның Баштыңының кол яамылар болгаш ведомстволар удуртукчулары-биле кады Черби суурда музей ажыдыышкынынга киржилгези чон-биле ажык чугааже чоорту шилчээн. Суурнуң чурттакчылары эптиг үени ажыглап, оларны дүвүредип чоруур, соңгаарладып болбас шиитпирлер негеттинип айтырыгларын аалчыларга салган. Чазак даргазы чогуур негелделерге дүгжүп турар болза, чербижилерниң кандыг-даа эгелээшкиннерин деткиирин аазаан, а эгелекчи саналды боттандырар дээш боттарының капиталын киириштиринге белен болуру эң кол деп демдеглээн. 
Ажыл-херектерже боттарының салыышкынын салыры эки магадылал-дыр деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. Ол чүгле акша салыышкыны база бооп болбас. Республика Баштыңының администрациязынче Черби суурнуң чурттакчыларындан чырык дамчыдар немелде шугум тударын дилээн бижик кирген. Республикадан ындыг билдириишкиннер хөй, ындыг болзажок боттары үлүг-хуузун киирип, электри чагыларын белеткээн дээш, өске-даа ажылдарны кылып алган черлер конкурс шилилдезинге ойнап алыр.
 Көвүрүгнү тудуп, транспорт аргыжылгазы экижээнинден Черби суурнуң экономиказынче инвестициялар хаара тудар эки аргалар тургустунган. Бо суур-биле кады ажылдаар бааза база белен. Суурнуң чыжыргана сады, ногаа ажыл-агыйы совет үеде-ле сурагжаан. 120 муң чурттакчылыг республика найысылалынга чоок чыдары дыштаныр хүннүң туризм инфраструктуразын сайзырадырынга таарымчалыг. 
Суурнуң сайзыралынга көвүрүг тудуу амдыызында көскү салдар чедирбээн-дир деп, республика баштыңы демдеглээн. Ону кожуун эрге-чагыргазы, чогуур яамылар дарый эдер ужурлуг. Бо чоокку үеде көвүрүгден Черби суурга чедир орукту асфальтылаарын айыткан. Кадык камгалал, өөредилге, харылзаа сайыттарынга аптека пунктузун, чаа школа тударын, волокно-оптиктиг харылзаа шугуму-биле хандырар аргаларны өөренип көөрүн дааскан. Суурнуң чурттакчыларын арга-арыгже кирерин кызыгаарлаан айтырыгларны таарыштырарын Бойдус яамызынга онааган.

Возврат к списку