Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал чемин белеткээринге шылгарааннарга акша шаңналдарын болгаш белектерни тыпсыр

Тывада мал чемин белеткээринге шылгарааннарга акша шаңналдарын болгаш белектерни тыпсыр 01.10.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2019 чылда мал чемин белеткелинге шылгарааннарны шаңнаарын саналдаан. Мал чеминиң курлавырын тургузарынга кожуун, суму, ажыл-агый болгаш бригадада тергиидээннерни илередир даалганы Көдээ ажыл-агый яамызынга онааган. А шаңналга херек акша-хөреңгини республика бюджединге тыварын Чазакка дааскан. 
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының медеглээни болза, 2018 чылга деңнээрге, көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери 17 хуу хөй, азы 222,5 муң гектар ниити шөлден мал чемин белеткээн. Бир гектардан ортумаа-биле 12 центнер мал чемин алган. Планныг онаалданы 110 хуу күүседип, ниитизи-биле 248 муң тонна хоолулуг мал чемин курлавырлаан. Ооң эң хөйү, азы 244,5 муң тонназы - сиген. 
Республика Баштыңы бо чылын белеткээн сенажтың хемчээли 3,4 муң тонна чедир көвүдээнин демдеглээн. Сенаж белеткээриниң технологиязын улуг ажыл-агыйлардан аңгыда, фермерлер база ажыглап эгелээни эки-дир деп, Шолбан Кара-оол айыткан. 
Оон аңгыда, сөөлгү үеде мал чеминиң курлавырын тургузуңар деп кымны-даа албадавас апарганын республика баштыңы онзалап айыткан. Республиканың ажыл-агыйлары мал чемин артыкшылдыг кылдыр курлавырлап алыр апарган. Ниити мал чеминиң 66,8 хуузу - хууда дузалал ажыл-агыйларныы. Малдың баш санын көвүдедип, ооң шынарын экижидеринге мал малдаарының чаңчылчаан арга-хевирлерин өскертип, ажыл-иште чаа аргаларны шиңгээдип турарынга ол бадыткал болган. 
Мал чемин белеткээр кампанияда 12 муң ажыг кижи хаара туттунган. 936 трактор, 1444 сиген кезер болгаш бөлер техниканы, 114 тырыыр машинаны ажыглаан. Агрохимиктиг албан специалистериниң үнелели-биле алырга, белеткээн мал чеминиң хөй кезии 1 база 2 класска хамааржыр, азы эң хоолулуг.

Возврат к списку