Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Германияның чиңгине консулу Тываның “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелин онзазынган

Германияның чиңгине консулу Тываның “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелин онзазынган 23.10.2019
Новосибирскиде Германияның чиңгине консулу Петер Бломайер Тыва-биле таныжып кээп чораан.
Тываның аалчызы республика Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле бир шак ажыг чугаалашкан. Чазак даргазы бодунуң блогунда ужуражылганың түңнелин бижип тура, дипломаттың Тываны чоок билип алыксаан сонуургалын, регионда боттандырган улуг база биче төлевилелдерни ооң эки билирин, Россияда туризмге эң сонуурганчыг черлерниң бирээзи болур республиканы Европага элээн нептереңгей тарадыр күзелдиин демдеглээн. 
Бир чыл бурунгаар Сибирьде консул кылдыр томуйлаткан Бломайер Тывада бир дугаар келген. Ол Тываның Баштыңынга Саян сыннарын таварты «Енисей» федералдыг оруктуң база Тываның кайгап ханмас бойдус чурумалын онзалап чугаалаан. Консул ITB Berlin туризм продуктуларының улуг делегей биржазынга Тываның киржирин деткииринге беленин чугаалааш, европейжи бизнеске республика экологтуг, культурлуг, аян-чоруктуг база болуушкуннуг туризмни организастаар бодунуң аргалары бары-биле солун болурун демдеглээн. 
Консул республиканың иштинде төлевилелдерниң ужур-утказын эки шиңгээдип, оларны дыка солун деп санаанын, Шолбан Кара-оол кайгап чугаалаан. Бломайер шак ындыг депшилгелиг болгаш кедилиг төлевилелдерге “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” база “Чемгерикчи инек малым” төлевилелдерни хамаарыштырган. 
Регион эрге-чагыргазының көдээ ажыл-агый бүдүрүлге адырында гуманитарлыг угланыышкынын, хереглелдиг аныяк өг-бүлелерге оларның дузалажыр дээн чүткүлүн, тыва чоннуң амыдырал-чуртталгазының база бот-тускайлаң культуразының үндезини болур чаңчылчаан ажыл-ижин камныг арттырып, чаа үеге таарыштырар дээн эгелээшкиннерин консул онзалап айыткан. 
Республика Баштыңы Сибирьде Германияның дипломатчы хүлээлгези-биле эш-хуу харылзааларны хөгжүдеринге, ылаңгыя Тываның экономиказының аңгы-аңгы адырларынче инвесторларны хаара тудар болгаш Европа чурттарындан турисчи агымны улгаттырарынга байдалдарны тургузар ажылдар калбарарынга бүзүрелин илереткен. Петер Бломайер, бодунуң онзагайы, бойдус-чурумалы база хүндүлээчели-биле кайгадып ханмаан республиканың шуптузун бо удаада эргип шыдавазынга хараадаан. Чиңгине консул дараазында келгеш, Тываның чаражын көөрү-биле элээн доктаарын аазаан.

Возврат к списку