Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини 13.01.2020
Россияның парлалга хүнү – профессионал байырлалы-биле журналистерге, полиграфистерге болгаш үндүрүкчүлерге, база ол ышкаш парлалганың хоочуннарынга байырымны чедирип тур мен. Хүн-бүрүде кижилерниң сеткил-хөөнүн, болуушкуннарның утка-шынарын билип, оларның иштинге бодунуң туружун билип алырынга силерниң ачы-дузаңар кызыгаар чок. Харын мырыңай чаңгыс чер-чурттугларыңарның угаан-медерелин башкарып, оларның хамааты туружун быжыглап, бо делегейде эки биле багайны ылгап билир ужур-дузаңар улуг деп санаар мен. Ол дээрге аажок улуг харыысалгалыг хүлээлге-дир, ол эң бедик арга-мергежилди, салым-чаяанны, кижизиг болгаш шынчы чорукту, база хөй кезиинде эрес-дидим чорукту негээр. 
Тывавыста хөй чылдарның дургузунда магадылаттынган политиктиг быжыг туружу, республикавыстың хөгжүлдези дээрге-ле силерниң ачы-хавыяаңар, журналистерниң болгаш бүгү-ле информация талазы-биле ажылдап турар кижилерниң ачызында туттунуп турар дээр болзумза хөөредиг эвес боор. Кижилерниң аразынга маргыш тургустунуп келирге, аңаа удур туржурун, ниитилелди канчаар сырый каттыштырыптарын билир силер. Информация далайындан эң-не чугула кол чүүлдү аңгылап, чаңгыс чер-чурттугларыңарга шынап-ла чугула дээн айтырыгларны көдүрүп, оларның санал-бодалын эрге-чагыргага шын чедирип билир силер. Силерни таварыштыр республика, бөдүүн ажыл-ишчи кижилер эргелеп-башкарылгага, шиитпирлер хүлээп алырынга болгаш оларны ажылдап кылырынга дорт киржип турарлар. 
Үнүп келген Чаа чылда база шак-ла мындыг идепкейлиг хевээр чорууруңарга чигзинмес-дир мен. Россияның Чазааның чүгле Тывага хамаарыштыр тускайлап ажылдап кылганы дүрген хөгжүлде программазынга дүүштүр дыка хөйнү кылыр апаар бис. Ол ёзугаар база национал төлевилелдер-биле туруп көрбээн улуг хемчээлдиг сорулгаларны тодаргайлаан. Ол бүгүнү шиитпирлээрде бис шупту республиканың бүгү-ле экономиктиг, күш-ажылчы курлавырларывысты, угаан-бодалывысты мөөңнеп тургаш, шиитпирлээр апаар бис. Силер чонну чедиишкиннерже углап, тургузукчу чорукче сорукталдырып, хей-аъдын көдүрер силер! 
Эргим эш-өөр болгаш коллегалар, чаа төлевилелдериңер болгаш эгелээшкиннериңерни боттандырарынга эгээртинмес бедик көдүрлүүшкүннү болгаш чаа-чаа чедиишкиннерни күзедим! Кадыкшылды, өлчей-кежикти болгаш өг-бүлеңерге аас-кежикти күзедим!

Возврат к списку