Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели-биле туттунган спортчу залдарны ажыглап эгелээр

«Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели-биле туттунган спортчу залдарны ажыглап эгелээр 10.11.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Айыткалын боттандырары-биле, Тыва Республиканың Спорт яамызы элээдилерниң болгаш аныяктарның хостуг үезин шын ажыглаар кылдыр, 2020 чылдың январьдан эгелеп «Эзирлернин уязы» төлевилелдиң күүселдезинче кирген. Ол программа көдээ черлерге спортчу объектилерни тудар ужурлуг. 
Ноябрь 6-ның хүнү-биле алырга, планнаттынган 10 спортчу залдарда тудуг ажылдары 78 хуу кылдынган. Өвүр кожууннуң Дус-Даг сумузунда спортчу залды 2020 чылдың сентябрь 11-де байырлыы-биле ажыткан. Ам чоокку үеде Бай-Тайга кожуунда спортзал ажыттынар. Ноябрь 14-те Хемчик суурда чаа спорт залды ажыглалга киирер.
 Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем суурда спорт залы 98 хуу белен, техниктиг кожулда биле иштики ажылдары арткан. Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык суурда спорт залды тудуп турар тудугжулар шала биле крышазын кылыр тудуг материалдарын манап турар. Чөөн-Хемчик кожуунда Хайыракан биле Бии-Хемде Хүт суурларда объектилер 90 хуу белен. Таңдының Успенкада база Сүт-Хөлдүң Ак-Дашта “Эзирлерниң уязы” 86 % кылдынган. Эрзин кожууннуң Сылдыс суурда спорт залда ажылдар 53 хуу чеде берген. Улуг-Хемниң Чодураа суурда залдың тудуу 50 % белен. 
Бо программаны 3 чылда санаан болгаш, 2022 чылдың декабрь 30-де доостурун сагындыраал. 2020 чылда төлевилелче ниитизи-биле 18,0 млн. рубльди тускайлаан. Бо үеге чедир 15134,3 муң рубль шиңгээттинген, 2020 чылда көрдүнген акшгаландырыышкынның 84 %.
 Республиканың 10 суурунга бо чылын туттунар «Эзирлернин уязы» бичии спортчуларга езулуг-ла “уя” болу бээр ужурлуг. А спорт-биле доктаамал белеткенип турар оолдарның саны көвүдээри - эң эки чедиишкин.

Возврат к списку