Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Энергетиктерниң дузазы

Энергетиктерниң дузазы 17.09.2013
«Сибирьниң девискээрлер аразында четкилер компаниязы» ажык акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директору Константин Петухов-биле Тываның Баштыңының ужуражылгазының кол темазы Тываның девискээринде энергетика объектилериниң кышка белеткели болган. «Тываэнерго» ажык акционерлиг ниитилел кышка белеткел ажылдарын бүрүнү-биле доосканын, бир эвес келир кыжын озал-ондактыг байдалдар тыптып кээр болза, оларны чайладырынга эргежок чугула материалдарның курлавырын тургусканын «Сибирьниң девискээрлер аразында четкилер компаниязының» удуртукчузу Тываның Баштыңынга дыңнаткан. «Кыштың мурнуу чарыында ужуражып, кылган ажылдарны түңнеп, берге кышкы үеде канчаар кады ажылдап болурувусту дугуржуру чаңчыл апарган. Тывага чедип келгени дээш Константин Юрьевичиге улуу-биле өөрүп четтирдим. Кол-ла чүүл – эң берге айтырыгларны сайгарып чугаалажып, бот-боттарывысты билчип турарывыс – деп, Шолбан Кара-оол ужуражылга үезинде чугаалаан. – Каа-Хем суурда культура-спорт төвү, Кызыл хоорайда кадеттер корпузу, Гуманитарлыг шинчилелдер институду, Спутник микрорайонда чуртталга бажыңнары дээш, амгы үеде тудуп турарывыс өске-даа тудугларывысты электри энергиязының шугумунга кожарынга «Тываэнерго» ажык акционерлиг ниитилел дузалажыр деп аазаашкынны алдым. Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң 100 чылынга уткуштур күүседир деп турарывыс сорулгаларывысты боттандырарынга ол улуг дуза-дыр. Ажыглаан электри энергиязы дээш өрелерни дуглаарының аргаларын база чугаалаштывыс, чурттакчы чоннуң болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый бүдүрүлгелериниң өрезин база. Одалга төптериниң 60 миллион рубль өрезин дуглаарының дугайында айтыышкынны саң-хөө сайыдынга бердим. Тургустунуп кээп болур озал-ондактыг байдалдарга хөделириниң аргаларын шенеп көөр тускай өөредилгени тус чер чагыргаларының киржилгези-биле эрттирер бис».


Возврат к списку